שולחן ערוך יורה דעה קמד א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

דמי האליל ביד ישראל שמכרה אסורים אבל אם מכרה עובד כוכבים אפילו מכרה כדי לעבדה הדמים מותרים ודווקא שהדבר ידוע שמכרה לעשות צרכיו בדמיה אבל אם אינו ידוע יש לחוש שמא מכרה לקנות בדמיה אלילים אחרים והרי המעות מוקצין לאלילים ואסורים. (ועיין לעיל סוף סימן קל"ב):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) אסורים. דילפינן מוהיית חרם כמוהו כל מה שאתה מהייה ממנו הרי הוא כמוהו ומשמע דאליל של ישראל אפילו מכרה עובד כוכבים הדמים אסורים דהא דמי אליל של ישראל הן:

(ב) מכרה עובד כוכבים. אליל שלו ואפילו מכרה שיעבדוה הקונים דלא בטלה הדמים מותרין:


ט"ז

ביד ישראל שמכרה. דכתיב והיית חרם כמוהו כל מה שאתה מהייה ממנו יהיה כמוהו וזה לא שייך בעבודת כוכבים:

יש לחוש שמא מכרה. ס"ס קל"ב משמע דדוקא בידוע ודאי שמכרה לקנות צרכי עבודת כוכבים אסור ואפשר שסמך על מ"ש כאן אמנם במרדכי פרק א"מ כתב מותר לקבל הדמים אם לא אמר המתן עד שאמכור אליל:

באר היטב

(א) ישראל: ומשמע דאליל של ישראל אפ' מכרה העובד כוכבים הדמים אסורים דהא דמי עבודת כוכבים של ישראל הן. ש"ך.

(ב) וע"ל: שם משמע דדוקא בידוע ודאי שמכרה לקנות צרכי עבודת כוכבים אסור ואפשר שסמך על מ"ש כאן מיהו במרדכי פ' א"מ כתב מותר לקבל הדמים אם לא אמר המתן עד שאמכור אליל עכ"ל הט"ז (ובנה"כ כתב שיש לחלק בין יי"נ לעבודת כוכבים וכ"כ שם בסי' קל"ב ע"ש).

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש