ביאור:משנה סדר קדשים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


משנה מבוארת        משנה עם מפרשים

תוכן ורעיונות בסדר קדשים עריכה

(בהכנה)

מבנה סדר קדשים עריכה

זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

מסכת זבחים: קרבנות מן החי עריכה

 1. פרק א: "כל הזבחים שנזבחו" - מחשבה שלא לשם הזבח
 2. פרק ב: "כל הזבחים שקבל דמם" - יסודות דיני הפיגול
 3. פרק ג: "כל הפסולין ששחטו" - גבולות הפיגול
 4. פרק ד: "בית שמאי" - מחשבות חובה ומחשבות פיגול
 5. פרק ה: "איזהו מקומן" - היררכיה של הזבחים
 6. פרק ו: "קדשי קדשים" - קרבנות שאינם בהמה
 7. פרק ז: "חטאת העוף" - מעילה ונבלה בקרבנות העוף
 8. פרק ח: "כל הזבחים שנתערבו" - תערובות הזבחים
 9. פרק ט: "המזבח מקדש" - קרבנות פסולים על המזבח
 10. פרק י: "כל התדיר" - סדר עדיפויות בהקרבה ובאכילת הקרבנות
 11. פרק יא: "דם חטאת" - תורת החטאת
 12. פרק יב: "טבול יום" - הבשר והעור כזכות הכהנים
 13. פרק יג: "השוחט ומעלה בחוץ" - איסור הקרבה לה' מחוץ למקדש
 14. פרק יד: "פרת חטאת" - היתרים להקרבה בחוץ

מסכת מנחות: קרבנות מן הצומח עריכה

 1. פרק א: "כל המנחות שנקמצו" - המנחה כזבח
 2. פרק ב: "הקומץ את המנחה" I - הבדלים בין דיני מנחות ודיני זבחים
 3. פרק ג: "הקומץ את המנחה" II - היחסים בין חלקי המנחה
 4. פרק ד: "התכלת" - מצוות שאינן מעכבות זו את זו
 5. פרק ה: "כל המנחות" - סוגי מנחות - טטראדרמות
 6. פרק ו: "אלו מנחות" - המנחה: מהניפוי עד האכילה
 7. פרק ז: "התודה" - קרבן התודה ולחמיו
 8. פרק ח: "כל קרבנות הציבור" - חמרי הגלם למנחות ולנסכים
 9. פרק ט: "שתי מידות" - מנחת הנסכים
 10. פרק י: "ר' ישמעאל" - מנחת העומר והחדש
 11. פרק יא: "שתי הלחם" - שתי הלחם ולחם הפנים
 12. פרק יב: "המנחות והנסכים" - מנחת נדבה
 13. פרק יג: "הרי עלי" - ערך הקרבן

מסכת חולין: דיני הבשר עריכה

 1. פרק א: "הכל שוחטין" - שחיטת חולין לעומת שחיטת קדשים
 2. פרק ב: "השוחט אחד בעוף" - דיני השחיטה
 3. פרק ג: "אלו טרפות" - טריפה ובשר אסור באכילה
 4. פרק ד: "בהמה המקשה לילד" - המלטה וכשרות העובר
 5. פרק ה: "אותו ואת בנו" - אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד
 6. פרק ו: "כיסוי הדם" - כיסוי הדם
 7. פרק ז: "גיד הנשה" - גיד הנשה
 8. פרק ח: "כל הבשר" - בשר בְּחָלָב, חֵלֶב ודם
 9. פרק ט: "העור והרוטב" - טומאת הנבלה
 10. פרק י: "הזרוע והלחיים והקיבה" - הזרוע, הלחיים והקיבה
 11. פרק יא: "ראשית הגז" - ראשית הגז
 12. פרק יב: "שילוח הקן" - שילוח הקן

מסכת בכורות: קדשים קלים עריכה

 1. פרק א: "הלוקח עובר חמורו" - פטר חמור
 2. פרק ב: "הלוקח עובר פרתו" - הגדרת הבכור
 3. פרק ג: "הלוקח בהמה" - בכור תמים
 4. פרק ד: "עד כמה" - בכור בזמן הזה - היבטים חברתיים
 5. פרק ה: "כל פסולי המוקדשים" - בכור בעל מום
 6. פרק ו: "על אלו מומים" - מום בבכורות ובקדשים
 7. פרק ז: "מומים אלו" - מומים הפוסלים כוהנים
 8. פרק ח: "יש בכור" - פדיון בכור האדם
 9. פרק ט: "מעשר בהמה" - מעשר בהמה

מסכת ערכין: תרומות כספים להקדש עריכה

 1. פרק א: "הכל מעריכין" - הערכים והחיים
 2. פרק ב: "אין בערכין" - הקדשה כדרך לקדושה
 3. פרק ג: "יש בערכין" - תשלומים קצובים
 4. פרק ד: "השג יד" - הפרמטרים של הערכים ושל התשלומים
 5. פרק ה: "האומר משקלי עלי" - בין נדרים נדבות וערכין
 6. פרק ו: "שום היתומים" - מימוש רכוש ההקדש
 7. פרק ז: "אין מקדישין לפני היובל" - גאולת שדה מוקדש בידי בעליו
 8. פרק ח: "המקדיש את שדהו" - גאולה או חרם
 9. פרק ט: "המוכר את שדהו" - גאולה מיד הקונה

מסכת תמורה: קדושת הגוף בקדשי המזבח עריכה

 1. פרק א: "הכל ממירים" - התמורה - התפשטות הקדושה
 2. פרק ב: "יש בקרבנות היחיד" - קודשי הציבור, קודשי היחיד והתמורה
 3. פרק ג: "אלו קדשים" - תמורות וולדות רגילים
 4. פרק ד: "ולד חטאת" - ולד ותמורת חטאת
 5. פרק ה: "כיצד מערימים" - הקדשה והמרה וגבולות כוחם
 6. פרק ו: "כל האסורים" - אסורים על המזבח
 7. פרק ז: "יש בקדשי המזבח" - קדושת מזבח כקדושת הגוף

מסכת כריתות: קרבנות הכפרה עריכה

 1. פרק א: "שלושים ושש כריתות" - חטאת על חטא - וחטאת היולדת
 2. פרק ב: "ארבעה מחוסרי כיפורים" - עבירות שקרבנן שונה
 3. פרק ג: "אמרו לו" - החטאת כקרבן אישי לכפרה
 4. פרק ד: "ספק אכל חלב" - על מה מביאים אשם תלוי?
 5. פרק ה: "דם שחיטה" - איסורים וכפרה בנפש, ולא במעשה הגשמי
 6. פרק ו: "המביא אשם תלוי" - קרבנות כפרה מיותרים או חסרים

מסכת מעילה: שימוש בקדשים בטעות עריכה

 1. פרק א: "קדשי קדשים" - מעילה בקרבנות פסולים
 2. פרק ב: "חטאת העוף" - מעילה בקודשי קודשים
 3. פרק ג: "ולד חטאת" - לא נהנים ולא מועלים
 4. פרק ד: "קדשי מזבח" - צירוף לכשיעור במעילה ובעניינים נוספים
 5. פרק ה: "הנהנה שווה פרוטה" - מעשים הנחשבים מעילה
 6. פרק ו: "השליח שעשה שליחותו" - שליח לדבר מעילה

מסכת תמיד: סדר הבוקר במקדש עריכה

 1. פרק א: "בשלושה מקומות" - הבוקר במקדש
 2. פרק ב: "ראוהו אחיו" - הכוהנים בראש המזבח
 3. פרק ג: "אמר להם הממונה I" - עבודת הבוקר
 4. פרק ד: "לא היו כופתין" - שחיטת התמיד ופירוקו
 5. פרק ה: "אמר להם הממונה II" - קטורת ותפילה
 6. פרק ו: "החלו עולים במעלות" - השלמת דישון המנורה והקטרת הקטורת
 7. פרק ז: "בזמן שכהן גדול" - עבודת הכהן הגדול

מסכת מידות: מבנה בית המקדש השני עריכה

 1. פרק א: "בשלושה מקומות" - המקדש בלילה וחיי החול בו
 2. פרק ב: "הר הבית" - הר הבית והעזרה
 3. פרק ג: "המזבח" - העזרה והמזבח
 4. פרק ד: "פתחו של היכל" - ההיכל
 5. פרק ה: "כל העזרה" - העזרה ולשכותיה

מסכת קנים: קרבנות העוף שהתערבו עריכה

 1. פרק א: "חטאת העוף" - קרבנות העוף שנתערבו, והטיפול בהם לכתחילה
 2. פרק ב: "קן סתומה" - תערובות חלקיות
 3. פרק ג: "במה דברים אמורים" - טיפול בתערובות שהוקרבו בדרך שגויה