ביאור:משנה סדר טהרות

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


משנה מבוארת        משנה עם מפרשים

תוכן ורעיונות בסדר טהרות עריכה

(בהכנה)

מבנה סדר טהרות עריכה

כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין

מסכת כלים: טומאת הכלים עריכה

 1. פרק א: "אבות הטומאות" - דרגות הטומאה והקדושה
 2. פרק ב: "כלי עץ" - כלי חרס
 3. פרק ג: "שיעור כלי חרס" - כלי חרס שבורים ומתוקנים
 4. פרק ד: "החרס שאינו יכול" - כלי חרס מיוחדים
 5. פרק ה: "תנור" - תנור אפיה ציבורי
 6. פרק ו: "העושה שלושה פטפוטין" - טומאת הכיריים
 7. פרק ז: "הקלתות" - מקום הכירה
 8. פרק ח: "התנור שחצצו" - תנור והצלה מטומאתו
 9. פרק ט: "מחט או טבעת" - צמיד פתיל ופסילתו
 10. פרק י: "אלו כלים" - דיני צמיד פתיל
 11. פרק יא: "כלי מתכות" - כלי מתכת
 12. פרק יב: "טבעת" - שימושי הברזל
 13. פרק יג: "הסיף והסכין" - כלי מתכת פגומים
 14. פרק יד: "כלי מתכות כמה הוא שיעורן" - ייצור כלי מתכת
 15. פרק טו: "כלי עץ" - כללי כלי עץ
 16. פרק טז: "כל כלי עץ" - כלי עץ ועור בלויים ובתהליך הייצור - ונספחיהם
 17. פרק יז: "כל כלי בעלי בתים" - עקרונות בטומאה ובטהרה
 18. פרק יח: "השידה" - טומאת כלים מורכבים
 19. פרק יט: "המפרק את המיטה" - גבולות טומאת מת וטומאת מדרס
 20. פרק כ: "הכרים והכסתות" - טומאת המדרס, והשוואה בינה לבין טומאת מת
 21. פרק כא: "הנוגע בכובד" - מתקני עבודה מורכבים וטומאתם
 22. פרק כב: "השולחן והדולבקי" - שולחנות וכסאות
 23. פרק כג: "הכדור והאמום" - טומאת מרכב והקשורים אליה
 24. פרק כד: "שלושה תריסים" - טומאת מדרס, טומאת מת וטהרה
 25. פרק כה: "כל הכלים" - כללי כלים
 26. פרק כו: "סנדל עמקי" - כלי עור
 27. פרק כז: "הבגד" - טומאת בדים
 28. פרק כח: "שלוש על שלוש" - טומאת הבד וטיהורו
 29. פרק כט: "נימי הסדין" - גבול החפץ הטמא
 30. פרק ל: "כלי זכוכית" - כלי זכוכית

מסכת אהלות: טומאת המת עריכה

 1. פרק א: "שנים טמאים במת" - העברת טומאת המת
 2. פרק ב: "אלו מטמאים באוהל" - המטמאים בדרכי הטומאה השונות
 3. פרק ג: "כל המטמאים באוהל" - טומאה ברגע המוות
 4. פרק ד: "מגדל שהוא עומד באויר" - דרך הטומאה לצאת ואין דרכה להיכנס
 5. פרק ה: "תנור" - מחלוקות בית הלל ובית שמאי
 6. פרק ו: "אדם וכלים" - טומאת המת בלווייה ובכוך הקבורה
 7. פרק ז: "הטומאה בכותל" - טומאה בתחילת החיים ובסופם
 8. פרק ח: "יש מביאים" - הקשרים בין האהלה לחציצה בפני הטומאה
 9. פרק ט: "כוורת" - כלים מאהילים - סיכום
 10. פרק י: "ארובה" - טומאה באוהל שאינו שלם
 11. פרק יא: "הבית שנסדק" - מחלוקות נוספות של בית הלל ובית שמאי
 12. פרק יב: "נסר" - קורות מאהילות על הטומאה
 13. פרק יג: "העושה מאור" - חלון המעביר את הטומאה לפי מחשבת האדם
 14. פרק יד: "הזיז" - זיז הבולט מהבית
 15. פרק טו: "סגוס" - טומאת הגולל
 16. פרק טז: "כל המיטלטלים" - תקנות טומאה של חכמים
 17. פרק יז: "החורש" - בתי הפרס
 18. פרק יח: "כיצד בוצרים" - טומאות וטהרות לאומיות

מסכת נגעים: דיני הצרעת וטומאתה עריכה

 1. פרק א: "מראות נגעים" - הנגע - ותהליך ראייתו
 2. פרק ב: "בהרת עזה" - ראיה פיזית
 3. פרק ג: "הכל מיטמאים" - טקסי ראיית הנגעים וטימואם
 4. פרק ד: "יש בשיער לבן" - טומאה בבהרת
 5. פרק ה: "כל ספק נגעים" - ספק נגעים טהור
 6. פרק ו: "גופה של בהרת" - הבהרת והמחיה
 7. פרק ז: "אלו בהרות" - הכהן, הטומאה והבהרת
 8. פרק ח: "הפורח" - "כולו הפך לבן – טהור הוא"
 9. פרק ט: "השחין והמכווה" - נגעי השחין והמכווה
 10. פרק י: "הנתקין" - צרעת הנתק, הקרחת והגבחת
 11. פרק יא: "כל הבגדים" - צרעת הבגד
 12. פרק יב: "כל הבתים" - מדרשי צרעת הבית
 13. פרק יג: "עשרה בתים" - טומאת הצרעת וחומרתה
 14. פרק יד: "כיצד מטהרים" - טיהור הצרעת

מסכת פרה: טיהור הטמאים עריכה

 1. פרק א: "ר' אליעזר קמא" - מה היא "פרה"?
 2. פרק ב: "ר' אליעזר בתרא" - תכונות הפרה האדומה
 3. פרק ג: "שבעת ימים" - טקס שריפת הפרה והכנת המים
 4. פרק ד: "פרת חטאת" - פסילת הפרה
 5. פרק ה: "המביא כלי חרס" - הכנות לקידוש המים לחטאת
 6. פרק ו: "המקדש" - פעולת קידוש מי החטאת
 7. פרק ז: "חמישה שמלאו" - מלאכה פוסלת בין מילוי המים לקידושם
 8. פרק ח: "שנים שהיו שומרים" - טיהור במים
 9. פרק ט: "צלוחית שנפל לתוכה" - דיני מי החטאת המוכנים להזאה
 10. פרק י: "כל הראוי ליטמא" - טומאת "מדף"
 11. פרק יא: "צלוחית שהניחה" - הכנה להזיית מי החטאת
 12. פרק יב: "האיזוב הקצר" - דיני הזיית מי החטאת

מסכת טהרות: בסיס דיני טהרת האוכל עריכה

 1. פרק א: "שלושה עשר דבר" - הצטרפות חלקי אוכל לטומאה
 2. פרק ב: "האשה שהיתה כובשת" - טומאת האדם וטומאת המזון
 3. פרק ג: "הרוטב והגריסים" - טומאות שהשתנו
 4. פרק ד: "הזורק טומאה" - ספקות טומאה ברשות היחיד
 5. פרק ה: "השרץ והצפרדע" - ספק ברשות הרבים
 6. פרק ו: "מקום שהיה רשות היחיד" - הגדרת רשות הרבים לטומאה
 7. פרק ז: "הקדר שהניח" - חברים ועמי הארץ בבתיהם
 8. פרק ח: "הדר עם עם הארץ" - חידושי הטהרות של בית הלל
 9. פרק ט: "זיתים מאימתי" - זיתים, שמן וטומאתם
 10. פרק י: "הנועל בית הבד" - הגת וטהרותיה

מסכת מקואות: דיני מקוה הטהרה עריכה

 1. פרק א: "שש מעלות" - מיני המקואות
 2. פרק ב: "הטמא שירד לטבול" - פסילת הטבילה במים שאובים
 3. פרק ג: "ר' יוסי" - הצטרפות מים כשרים ומים שאובים במקוה
 4. פרק ד: "המניח כלים" - כלים לפני המקוה
 5. פרק ה: "מעיין שהעבירו" - מעין ומקוה
 6. פרק ו: "כל המעורב" - יסודות דין ההשקה
 7. פרק ז: "יש מעלין" - טבילה במקוה מינימלי
 8. פרק ח: "ארץ ישראל טהורה" - טומאות מדברי חכמים
 9. פרק ט: "אלו חוצצין" - דיני חציצה
 10. פרק י: "כל ידות הכלים" - הטבלת הידית עם הכלי

מסכת נידה: דיני הנידה והזבה עריכה

 1. פרק א: "שמאי אומר" - דיה שעתה
 2. פרק ב: "כל היד המרבה" - פקידה
 3. פרק ג: "המפלת" - טומאת המפילה את הולד
 4. פרק ד: "בנות כותים" - נידה וטומאות אחרות
 5. פרק ה: "יוצא דופן" - גיל הלכתי
 6. פרק ו: "בא סימן" - התבגרות פיזיולוגית
 7. פרק ז: "דם הנידה" - דם יבש וכתם על בגד קנוי
 8. פרק ח: "הרואה" - דם יבש וישן
 9. פרק ט: "האשה שהיא עושה צרכיה" - ספקות בנידה
 10. פרק י: "תינוקת שלא הגיע זמנה" - מחלוקות בית שמאי ובית הלל

מסכת מכשירין: נוזל על מאכל כהכשרה לטומאה עריכה

 1. פרק א: "כל משקה" - דרכי הרטבת האוכל
 2. פרק ב: "זיעת בתים" - מים טמאים וספקות
 3. פרק ג: "שק שהוא מלא פירות" - תחילתו ברצון
 4. פרק ד: "השוחה לשתות" - סופו ברצון
 5. פרק ה: "מי שטבל" - רצון ושמחה
 6. פרק ו: "המעלה פירותיו" - טומאת אוכל שאינה תלויה ברצון

מסכת זבים: טומאת האדם עריכה

 1. פרק א: "הרואה ראייה אחת" - ראיית הזיבה
 2. פרק ב: "הכל מיטמאים בזיבה" - זיבה במספרים
 3. פרק ג: "הזב והטהור שישבו בספינה" - טומאת היסט
 4. פרק ד: "ר' יהושע אומר" - טומאות אחרות
 5. פרק ה: "הנוגע בזב" - כללי הטומאות

מסכת טבול יום: סוף הטומאה עריכה

 1. פרק א: "המכנס חלות" - חיבור לטומאת אוכלין של הלחם עבור טבול יום
 2. פרק ב: "משקה טבול יום" - תבשילים ונוזלים שנגע בהם טבול יום
 3. פרק ג: "כל ידות האוכלין" - מאכלים מוצקים וטומאת טבול יום
 4. פרק ד: "אוכל מעשר" - תקנות להפרשת תרומות בטהרה

מסכת ידים: נטילת ידיים וטומאתן עריכה

 1. פרק א: "מי רביעית" - מגבלות לנטילת הידיים
 2. פרק ב: "נטל לידו אחת" - דרכי נטילת הידיים ודיני הספקות
 3. פרק ג: "המכניס ידיו לבית המנוגע" - טומאת הידיים
 4. פרק ד: "בו ביום" - ויכוחים פנימיים וחיצוניים

מסכת עוקצין: טומאת אוכלין במה שאינו נאכל עריכה

 1. פרק א: "כל שהוא יד" - שימוש אנושי, וצורך של המאכל עצמו
 2. פרק ב: "זיתים שכבשן בטרפיהן" - הפנים והקליפה, הכוונה והמעשה
 3. פרק ג: "יש צריכין הכשר" - הגדרות "אוכל" לענייני טומאה ולעניינים אחרים