ביאור:משנה סדר זרעים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


משנה מבוארת        משנה עם מפרשים

תוכן ורעיונות בסדר זרעים עריכה

(בהכנה)

מבנה סדר זרעים עריכה

ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | בִכורים

מסכת ברכות: סמכותה של תורה שבעל פה, בראי המצוות הליטורגיות עריכה

 1. פרק א: "מאימתי" - השוואה בין היום ללילה בראי מצוות קריאת שמע
 2. פרק ב: "היה קורא" - הכוונה והחובה בראי מצוות קריאת שמע
 3. פרק ג: "מי שמתו" - השוואות בין קריאת שמע למצוות אחרות
 4. פרק ד: "תפילת השחר" - תפילת הקבע של היחיד
 5. פרק ה: "אין עומדין" - תפילת הציבור והחסידים הראשונים
 6. פרק ו: "כיצד מברכין" - ברכות לפני אכילה כדרך לקידוש השם
 7. פרק ז: "שלושה שאכלו" - אכילה בחבורה והזימון
 8. פרק ח: "אלו דברים" - מחלוקות בית הלל ובית שמאי בענייני ברכות המזון
 9. פרק ט: "הרואה" - ברכות הראיה והשמיעה כדרך חינוכית לפרש את המציאות

מסכת פאה: דיני מתנות עניים עריכה

 1. פרק א: "אלו דברים שאין להם שיעור" - גבולות חדשים למצוות פאה
 2. פרק ב: "ואלו מפסיקין" - כמה פאות לשדה, ומהו שדה?
 3. פרק ג: "מלבנות התבואה" - פאה משדות קטנים: קרקע, חיים, וחובות ציבוריים
 4. פרק ד: "הפאה ניתנת" - מאבקים על מתנות עניים
 5. פרק ה: "גדיש שלא לוקט" - הלקט כזכותם של העניים, והשכחה כחובת בעל הבית
 6. פרק ו: "בית שמאי" - השכחה כמצווה שמתקיימת בהיסח הדעת
 7. פרק ז: "כל זית" - מתנות עניים במטעים
 8. פרק ח: "מאימתי כל אדם" - מי הוא עני, ומה זכויותיו?

מסכת דמאי: נאמנות, הדרה וגבולותיהם עריכה

 1. פרק א: "הקלין שבדמאי" - דינים המדגישים את ההקלות בדמאי
 2. פרק ב: "ואלו דברים" - חומרות
 3. פרק ג: "מאכילים את העניים" - אחריות הנאמן כלפי אחרים וגבולותיה
 4. פרק ד: "הלוקח פירות" - נאמנות עמי הארץ במקרים מיוחדים
 5. פרק ה: "הלוקח מן הנחתום" - הפרשת תרומות ומעשרות ממקורות שונים
 6. פרק ו: "המקבל שדה מישראל" - דיני תרומות ומעשרות בשותפויות
 7. פרק ז: "המזמין את חברו" - קיום יחסים תקינים, ומניעת גבהות הלב

מסכת כלאים: איסורי עריות בדומם, צומח וחי עריכה

 1. פרק א: "החיטים והזונין" - עקרונות טקסונומיים באיסורי כלאיים
 2. פרק ב: "כל סאה" - כלאי זרעים
 3. פרק ג: "ערוגה" - בערוגת הגינה - כלאי ירקות
 4. פרק ד: "קרחת הכרם" - כלאי הכרם - הגדרות
 5. פרק ה: "כרם שחרב" - כלאי הכרם הרוגלי (שאינו מודלה)
 6. פרק ו: "איזהו עריס" - עריס - שורת גפנים בהדליה
 7. פרק ז: "המבריך את הגפן" - האיסור והקדושה בכלאי הכרם
 8. פרק ח: "כלאי הכרם" - כלאי בהמה וחיה
 9. פרק ט: "אין אסור משום כלאים" - כלאי בגדים

מסכת שביעית: שמיטת הקרקע ושמיטת הכספים עריכה

 1. פרק א: "עד אימתי" - עיבוד קרקע בשדה אילן (מטע) בשנה הששית
 2. פרק ב: "עד אימתי בתרא" - שאר עבודות החקלאות בשנה הששית
 3. פרק ג: "מאימתי" - עבודות עפר ואבנים בשדה
 4. פרק ד: "בראשונה" - עבודות עצים ועשבים בשדה ובמטע
 5. פרק ה: "בנות שוח" - השוק בשביעית ולאחריה
 6. פרק ו: "שלוש ארצות לשביעית" - גבולות השביעית במקום ובזמן
 7. פרק ז: "כלל גדול" - הגידולים החייבים בשביעית ובביעור
 8. פרק ח: "כלל גדול בתרא" - שימוש ומסחר בפירות שביעית, וההקלות בהם
 9. פרק ט: "הפיגם והירבוזים" - עוברי שביעית והשפעותיהם על ההלכה
 10. פרק י: "שביעית משמטת" - שמיטת כספים

מסכת תרומות: הפרשת תרומות עריכה

 1. פרק א: "חמישה לא יתרומו" - תרומה כזכות
 2. פרק ב: "אין תורמין" - תרומה בדיעבד: חומרות ודיוקים
 3. פרק ג: "התורם קישות" - תרומות שאינן חובה
 4. פרק ד: "המפריש מקצת תרומה" - הפרשת התרומה ועירובה מחדש
 5. פרק ה: "סאה תרומה" - הטבל והמדומע, הטמא והטהור
 6. פרק ו: "האוכל תרומה שוגג" - תשלום על אכילת תרומה בשוגג
 7. פרק ז: "האוכל תרומה מזיד" - הקלות בתשלום לאוכל תרומה במזיד
 8. פרק ח: "האשה שהיתה אוכלת" - מחלוקות ר' אליעזר ור' יהושע בדיעבד ולכתחילה
 9. פרק ט: "הזורע תרומה" - גידולי תרומה ודיניהם
 10. פרק י: "בצל שנתנו בתוך עדשים" - כמויות וחומרים הנותנים טעם בתבשיל
 11. פרק יא: "אין נותנים דבילה" - איסור איבוד התרומה

מסכת מעשרות: הפרשת תרומות ומעשרות עריכה

 1. פרק א: "כלל אמרו במעשרות" - ממתי ניתן להפריש תו"מ, ועד מתי חייב בכך?
 2. פרק ב: "היה עובר בשוק" - מה קובע למעשר?
 3. פרק ג: "המעביר תאנים בחצרו" - זהות האוכל וזהות החצר
 4. פרק ד: "הכובש" - אכילת עראי וגבולותיה
 5. פרק ה: "העוקר שתלים" - אחריות להפרשת מעשר

מסכת מעשר שני: קדשים של ישראל עריכה

 1. פרק א: "מעשר שני אין מוכרין" - קדושת מעשר שני, והרכבו
 2. פרק ב: "מעשר שני ניתן" - קדושה הניתנת לפדיון
 3. פרק ג: "לא יאמר אדם" - מעשר שני בירושלים ומכירתו
 4. פרק ד: "המוליך פירות" - מע"ש בתנאי אי וודאות
 5. פרק ה: "כרם רבעי" - הילולי הכרם בימי המקדש, והמנהג לאחר חורבנו

מסכת חלה: תרומת האשה עריכה

 1. פרק א: "חמישה דברים" - חלה, עיסה, מעשר ותרומה
 2. פרק ב: "פירות חו"ל" - טומאת חו"ל, טומאת האשה והחלה הטמאה
 3. פרק ג: "אוכלין עראי" - העיסה והחלה
 4. פרק ד: "שתי נשים" - חלות קבים וחלות חו"ל

מסכת ערלה: הפרי האסור עריכה

 1. פרק א: "הנוטע לסייג" - איסור הערלה במטע
 2. פרק ב: "התרומה" - איסור פירות הערלה ואיסורים אחרים
 3. פרק ג: "בגד שצבעו בקליפי ערלה" - ספק ערלה - אסור!

מסכת בִכורים: צומת של יחיד ועם, מקדש ושדה עריכה

 1. פרק א: "יש מביאין" - התנאים להבאת הביכורים
 2. פרק ב: "התרומה והבכורים" - ביכורים - מצב מעבר בין רכוש אדם לרכוש הקב"ה, ומצבי מעבר נוספים
 3. פרק ג: "כיצד מפרישין הבכורים" - טקסי הביכורים ומשמעויותיהם
 4. פרק ד: "אנדרוגינוס" - גבול בין גבר לאשה