ביאור:משנה סדר מועד

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


משנה מבוארת        משנה עם מפרשים

תוכן ורעיונות בסדר מועד עריכה

(בהכנה)

מבנה סדר מועד עריכה

שבת | ערובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

מסכת שבת: מדיני הוצאה וטלטול אל איסורי מלאכה בשבת עריכה

 1. פרק א: "יציאות השבת" - קדושת השבת
 2. פרק ב: "במה מדליקין" - הדלקת הנר של שבת
 3. פרק ג: "כירה" - בישול ואש דולקת בשבת
 4. פרק ד: "במה טומנים" - הטמנת הקדירות
 5. פרק ה: "במה בהמה יוצאה" - איסורי הוצאה לבעלי חיים
 6. פרק ו: "במה אשה יוצאה" - הוצאת בגדים ונספחים לאדם
 7. פרק ז: "כלל גדול" - כללי השבת
 8. פרק ח: "המוציא יין" - כמויות חומרי גלם בעלות ערך
 9. פרק ט: "אמר ר' עקיבא" - דרשות לאיסורי שבת ולאיסורי הוצאה
 10. פרק י: "המצניע" - גבולות ההוצאה בשבת
 11. פרק יא: "הזורק" - הוצאה בלי שליטה
 12. פרק יב: "הבונה" - שיעורי מלאכה בעלי משמעות
 13. פרק יג: "האורג" - מלאכות ששיעורן קבוע
 14. פרק יד: "שמונה שרצים" - הגדרת מלאכות השבת - מהשרץ עד בני המלכים
 15. פרק טו: "אלו קשרים" - קשרים של קיימא ואיסורי הכנה
 16. פרק טז: "כל כתבי הקודש" - דליקה בשבת ושימוש בנכרי
 17. פרק יז: "כל הכלים" - איסור טלטול מה שאינו כלי
 18. פרק יח: "מפנין" - טיפול בבהמה ובבני אדם בשבת
 19. פרק יט: "ר' אליעזר דמילה" - מילה בשבת
 20. פרק כ: "ר' אליעזר" - אכילה, האכלה ומנוחה בשבת
 21. פרק כא: "נוטל אדם" - טלטול מוקצה מן הצד, בדרך עקיפה
 22. פרק כב: "חבית" - מגבות וניגובים
 23. פרק כג: "שואל" - בין שבת לחול - מוצאי שבת
 24. פרק כד: "מי שהחשיך" - שבת וקיום מצוות אחרות

מסכת ערובין: עירובי חצרות ותחומין עריכה

 1. פרק א: "עירוב שהוא גבוה" - ערוב חצירות לבני אדם
 2. פרק ב: "עושין פסין" - עירוב חצרות לבארות, ולאתרים נצרכים אחרים
 3. פרק ג: "בכל מערבין" - עירוב התחומין
 4. פרק ד: "מי שהוציאוהו" - כשאין עירוב תחומין...
 5. פרק ה: "כיצד מעברין" - מדידת תחום שבת
 6. פרק ו: "הדר עם הנכרי" - עירוב חצרות: גבולות הדין
 7. פרק ז: "חלון שבין שתי חצרות" - ערוב חצרות - ההחלטה לערב ודרך הביצוע
 8. פרק ח: "כיצד משתתפין" - עירובין בעיר
 9. פרק ט: "כל גגות העיר" - עירוב חצרות בגג, ובמעברים בין רשויות
 10. פרק י: "המוצא תפילין" - מקום הקדושה ורשויות השבת

מסכת פסחים: דיני חג הפסח עריכה

 1. פרק א: "אור לארבעה עשר" - ביעור החמץ בערב פסח
 2. פרק ב: "כל שעה" - הכנות ביום י"ד בניסן
 3. פרק ג: "אלו עוברין" - חמץ בחג הפסח כחומר שאינו כרוך בעבירה
 4. פרק ד: "מקום שנהגו" - איסור מלאכה בערב פסח: בין מנהג להלכה
 5. פרק ה: "תמיד נשחט" - שחיטת קרבן הפסח
 6. פרק ו: "אלו דברים בפסח" - מדרשי הלכה על פסח בשבת
 7. פרק ז: "כיצד צולין" - צליית הפסח ואכילתו
 8. פרק ח: "האשה" - מנויים על הפסח
 9. פרק ט: "מי שהיה טמא" - אנשים ופסחים שהלכו לאיבוד, ואינם במקומם
 10. פרק י: "ערבי פסחים" - דיני ליל הסדר

מסכת שקלים: מערכות הכספים במקדש עריכה

 1. פרק א: "באחד באדר" - אכיפת תשלום השקלים
 2. פרק ב: "מצרפין שקלים" - השקלים בין קודש לחולין
 3. פרק ג: "בשלושה פרקים" - תרומת הלשכה במקדש
 4. פרק ד: "התרומה" - מערכות הכספים השונות במקדש
 5. פרק ה: "אלה הם הממונים" - ניהול הכספים במקדש
 6. פרק ו: "שלושה עשר שופרות" - השקלים כחלק ממבנה המקדש
 7. פרק ז: "מעות שנמצאו" - מציאוֹת במקדש ובירושלים – הקדושה המשתלטת וההתמודדות עימה
 8. פרק ח: "כל הרוקין" - תקנות ומנהגים לחיזוק הקשר בין המקדש והציבור

מסכת יומא: דיני יום הכיפורים עריכה

 1. פרק א: "שבעת ימים" - הכנת הכהן הגדול לעבודת יום הכיפורים
 2. פרק ב: "בראשונה" - השליטה של חז"ל על הכוהנים במקדש
 3. פרק ג: "אמר להם הממונה" - עבודת הכהן וכללי המקדש
 4. פרק ד: "טרף בקלפי" - הכנות לכניסה לקודש הקודשים
 5. פרק ה: "הוציאו לו" - הכניסה לקדש הקדשים והירידה ממנו
 6. פרק ו: "שני שעירי יום הכיפורים" - שעיר המשתלח
 7. פרק ז: "בא לו" - הכהן המתוקן
 8. פרק ח: "יום הכיפורים" - יום הכיפורים לעם

מסכת סוכה: דיני חג הסוכות עריכה

 1. פרק א: "סוכה" - דיני הסוכה
 2. פרק ב: "הישן" - מצוות הישיבה בסוכה
 3. פרק ג: "לולב הגזול" - מצוות ארבעת המינים
 4. פרק ד: "לולב וערבה" - מצוות החג והשבת
 5. פרק ה: "החליל" - שמחת העם ושמחת הכוהנים

מסכת ביצה: דיני יום טוב עריכה

 1. פרק א: "ביצה" - מחלוקות בית שמאי ובית הלל בענייני יום טוב: חג שמח, או רק משביע?
 2. פרק ב: "יום טוב" - בית שמאי ועמדותיהם על יום טוב
 3. פרק ג: "אין צדין" - הכנת מזון ביום טוב
 4. פרק ד: "המביא" - טלטול והדלקה ביום טוב
 5. פרק ה: "משילין" - גזירות חכמים ביום טוב

מסכת ראש השנה: קידוש החודש וראש השנה עריכה

 1. פרק א: "ארבעה ראשי שנים" - ראש השנה כמועד אובייקטיבי
 2. פרק ב: "אם אינן מכירין" - תהליך העברת הסמכות לקביעת הלוח מהאסטרונומיה לידי חכמים
 3. פרק ג: "ראוהו בית דין" - ישראל מסתכלים כלפי מעלה: קידוש החודש ותקיעת שופר
 4. פרק ד: "יום טוב של ראש השנה" - קדושת הזכרון וזכרון הקדושה - שליח הציבור והציבור

מסכת תענית: תעניות ציבור מזדמנות וקבועות עריכה

 1. פרק א: "מאימתי" - המשמעות הדתית של הגשם
 2. פרק ב: "סדר תעניות כיצד" - טקס תענית הציבור ועבודת המקדש
 3. פרק ג: "סדר תעניות אלו" - תענית כערך לעצמו
 4. פרק ד: "בשלושה פרקים" - השתקפות הקשרים בין העם לכהנים בלוח השנה

מסכת מגילה: פורים כחג הקהילה עריכה

 1. פרק א: "מגילה נקראת" - הלגיטימיות של המגילה ושל החג
 2. פרק ב: "הקורא את המגילה למפרע" - דיני קריאת המגילה עבור היחיד
 3. פרק ג: "בני העיר" - בית הכנסת, ותכנו – קריאת התורה
 4. פרק ד: "הקורא את המגילה עומד" - בית הכנסת כמרכז חברתי

מסכת מועד קטן: דיני חול המועד עריכה

 1. פרק א: "משקין" - איסורי מלאכה במועד, שמחה ועצב
 2. פרק ב: "מי שהפך" - ר' יהודה ור' יוסי על הצלה ומסחר במועד
 3. פרק ג: "ואלו מגלחין" - הבחנות בין דיני היחיד לבין דיני הציבור במועד

מסכת חגיגה: ראיית הקב"ה ברגל עריכה

 1. פרק א: "הכל חייבין בראיה" - ראיית הקב"ה, והשותפות של הציבור בקרבנות הקשורים לה
 2. פרק ב: "אין דורשין" - עד כמה מותר לאדם להתקרב לקב"ה?
 3. פרק ג: "חומר בקודש" - בין הקודש והתרומה, בין המקדש והציבור