ביאור:משנה מסכת פסחים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


מסכת פסחים: דיני חג הפסח עריכה

מבוא לסדר מועד

דף מפתח לביאור משנה

מבוא למסכת פסחים עריכה

מסכת פסחים מתחלקת לארבעה חלקים: בפרקים א-ג עוסקים בביעור החמץ, ובפרק ד במנהג שלא לעשות מלאכה בערב הפסח. בפרקים ה-ט עוסקים בקרבן הפסח, ובפרק י בסדר ליל הסדר. שני החלקים הראשונים עוסקים בעיקר באיסורים ושני האחרונים במצוות עשה.

בפרק א החמץ הוא איסור, ומושווה לתרומה טמאה. בפרק ב מתיחסים אליו כאל איסור הנאה, אבל מאפשרים את קיומו ברשות הנכרי. בפרק ג מתירים בשעת הדחק גם את ביטולו בלב על ידי הפקרתו. בשלושת הפרקים הללו נוגעת המשנה גם בפער שבין אכילת הפסח בליל הסדר בירושלים, שמחייבת את בעור החמץ שם (ראו למשל שמות כג יח), לבין המצווה להשבית את החמץ מהבית, המרוחק מירושלים - למשך שבעה ימים (ראו למשל שמות יב טו).

המצה של פסח עשויה מחומרים העשויים להחמיץ דווקא, ולכן אי אפשר להיפטר מהחומרים הללו באופן טוטאלי. בפרקים ב-ג עוסקים גם בהכנת המצות, ובדרכים לאפות אותן בלי לגרום להן להחמיץ. המנהג היה לאפות את המצות גם במהלך החג.

פרק ד עוסק בשאלת תוקפו של מנהג המקום, ומעמת מנהג זה מול ההלכה הכללית - בהקשר של מלאכה בערב פסח, כמקרה מבחן.

פרקים ה-ט עוסקים בקרבן הפסח. קרבן זה היה נהוג לא רק בימי הבית אלא גם לאחריו, והוא שעמד במוקד הלילה, בצירוף המצות והמרורים. פרק ה עוסק בשחיטת הפסח במקדש בחול ופרק ו בשבת. פרק ז עוסק בצליית הפסח לאחר שחיטתו, ופרק ח עוסק בדרכי אכילתו. פרק ט עוסק במקרים שבהם התרחק השוחט ולא הגיע למקדש [ואז עליו להקריב פסח שני], ובמקרה שהקרבן אבד או התערב ובפתרונות לבעיה זו. בכך הוא מעמיד השוואה בין מקריב הפסח לבין הקרבן עצמו.

פרק י עוסק בסעודת ליל הפסח. הסעודה ערוכה כסעודה הלניסטית אופיינית, בשינויים מסויימים המודגשים ומעוררים פליאה. בדרך זו מתקיימים בה יסוד האכילה ויסוד הלימוד כאחד, בדומה למשתה המתואר אצל אפלטון. גם הדגשת השאלות והעדפתן על התשובות היא רעיון אופייני לאפלטון, ולמורו סוקרטס. בתוך הסעודה הזו משולבת אכילת הפסח שנדונה בפרקים הקודמים.

וראו גם

פירוט הפרקים עריכה

פרק א: "אור לארבעה עשר" - ביעור החמץ בערב פסח

 1. בדיקת החמץ
 2. זמן ביעור החמץ
 3. חמץ ותרומה טמאה

פרק ב: "כל שעה" - הכנות ביום י"ד בניסן

 1. דרך ביעור החמץ
 2. הכנות לליל הסדר – מצה מרור וחרוסת
 3. החמצה שאינה מכוונת

פרק ג: "אלו עוברין" - חמץ בחג הפסח

 1. תערובות חמץ
 2. אפיית המצה ביום טוב של פסח
 3. טיפול בבצק העומד להחמיץ
 4. ביטול החמץ ואי השמדתו

פרק ד: "מקום שנהגו" - איסור מלאכה בערב פסח: בין מנהג להלכה

 1. מלאכה בערב פסח כמנהג המקום
 2. מלאכה בערב פסח כהלכה כללית

פרק ה: "תמיד נשחט" - שחיטת קרבן הפסח

 1. קרבן הפסח וקרבן התמיד
 2. ארגון השחיטה במקדש

פרק ו: "אלו דברים בפסח" - מדרשי הלכה על פסח בשבת

 1. הגבלת הדרשות של הלל – הפסח והתמיד
 2. קרבנות אחרים בערב פסח שחל בשבת

פרק ז: "כיצד צולין" - צליית הפסח ואכילתו

 1. צליית הפסח באש
 2. פסח בטומאה
 3. דינים מיוחדים לפסח: שריפת הנותר, ואיסורי שבירת עצם והוצאה

פרק ח: "האשה" - מנויים על הפסח

 1. בני חורין ועבדים בפסח
 2. מנוי מביא מנוי
 3. תנאי המינימום למינוי

פרק ט: "מי שהיה טמא" - אנשים ופסחים שהלכו לאיבוד, ואינם במקומם

 1. פסח שני - למי שלא היה עם הציבור בזמן
 2. קרבן הפסח שאבד או התערב בבהמות אחרות

פרק י: "ערבי פסחים" - דיני ליל הסדר

 1. ארגון סדר הלילה לפי ארבע כוסות
 2. אכילת הפסח בסוף הסעודה