ביאור:משנה מסכת שקלים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

מסכת שקלים: מערכות הכספים במקדשעריכה

מבוא לסדר מועד

דף מפתח לביאור משנה

מבוא למסכת שקליםעריכה

בסכוליון למגילת תענית נאמר: "שהיו צדוקין אומרים: מביאים תמידים משל יחיד… אמרו להם חכמים: אין אתם רשאים לעשות כן, לפי שאין קרבן בא אלא משל כל ישראל… וכשגברו עליהם ונצחום, התקינו שיהיו שוקלין שקליהן ומניחין אותן בלשכה, והיו תמידים קרבים משל צבור." (ראו בתחילת מגילת תענית).

הכוהנים הצדוקים רצו לממן בעצמם את התמידים שבמקדש. הסכנה היתה להגדלת הניכור בין הכהנים והמקדש לבין העם והפריפריה. חכמים אסרו על מימון התמיד מקרבנות נדבה והפכו את הפסוקים של שמות ל יב-טז למקור לחובה שנתית: בכל שנה יש לתרום מחצית השקל, ובכספים אלה דווקא ירכשו קרבנות הציבור. עקב כך השתנתה משמעות גביית השקלים: ממפקד למס ציבורי, והתעורר צורך באכיפה ובמימון מערכת הגביה.

מלבד השקלים היו במקדש גם תרומות פרטיות של כספים לבדק הבית ולמכירת נסכים לציבור, ושל בהמות לקרבן נדבה. כמו כן פעלה במקדש גם קרן צדקה ומגבית של כלי קודש.

המסכת עוסקת בכל מערכות הכספים שפעלו במקדש, מתוך דגש על הקשר בין המקדש לציבור הרחב.

פרקים א-ג עוקבים אחר השקלים, מהשלב שבו הם נגבים בפריפריה עד הגעתם למקדש וטקס ה"תרומה" שנערך שם. השלב המעניין בתהליך זה הוא בדרך לירושלים, בה עוסק פרק ב, ובה הופכים השקלים מחולין לכסף מקודש.

פרק ד עוסק בשימושים השונים למקורות הכספיים השונים במקדש. פרק ה ממשיך את הדיון ומוסיף לו את הצד האנושי-ביורוקרטי, תוך הדגשה של תפקידיהם של מנהלי הכספים בין הכהנים.

פרק ו מפליג בתיאור ההשתלבות של שופרות התרומה במבנה הפיזי שבמקדש, וקושר בין מסכת שקלים למסכת מידות.

פרק ז מציג את ההשתלטות של הקדושה על כל המרחב באיזור המקדש, עד כדי יצירת קשיים לקיום חול שם, ופותר חלק מהבעיות הנוצרות כך ע"י תשלומים מקופת הציבור במקרים מסויימים.

פרק ח, האחרון במסכת, מציג תקנות נוספות שמטרתן דומה לזו של השקלים, דהיינו חיזוק הקשר בין הציבור הרחב למקדש ולחברת הכהנים שבו.

פירוט מסכת שקליםעריכה

פרק א: "באחד באדר" - אכיפת תשלום השקלים

 1. תאריך
 2. מי חייב ולמי מותר?
 3. קלבון - עמלה

פרק ב: "מצרפין שקלים" - השקלים בין קודש לחולין

 1. המעבר מחולין לקדושה
 2. מותר כספים לשקלים, לקרבנות ולמטרות אחרות

פרק ג: "בשלושה פרקים" - תרומת הלשכה במקדש

 1. הזמן – לפני הרגל
 2. טקס תרומת הלשכה

פרק ד: "התרומה" - מערכות הכספים השונות במקדש

 1. השימוש בשקלים
 2. מותר במקדש
 3. תרומות פרטיות
 4. קניית הנסכים מכספי בדק הבית

פרק ה: "אלה הם הממונים" - ניהול הכספים במקדש

 1. הנהלת המקדש
 2. מערכת הכספים של הנסכים
 3. מערכות כספים נוספות

פרק ו: "שלושה עשר שופרות" - השקלים כחלק ממבנה המקדש

 1. המספר 13 כמספר מוביל במקדש
 2. קדושה בדיר העצים - השתחוויות
 3. שולחנות
 4. שופרות ותרומות

פרק ז: "מעות שנמצאו" - מציאוֹת במקדש ובירושלים – הקדושה המשתלטת וההתמודדות עימה

 1. מעות בין השופרות
 2. מציאות אחרות בירושלים ובסביבה
 3. נסכים על חשבון הציבור

פרק ח: "כל הרוקין" - תקנות ומנהגים לחיזוק הקשר בין המקדש והציבור

 1. ירושלים כעיר טהורה
 2. טומאה במקדש - פרוכת וקדשים
 3. מקום הנחת איברי הקרבנות
 4. שקלים וביכורים