ביאור:משנה סדר נזיקין

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


משנה מבוארת        משנה עם מפרשים

תוכן ורעיונות בסדר נזיקין עריכה

(בהכנה)

מבנה סדר נזיקין עריכה

בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדויות | עבודה זרה | אבות | הוריות

מסכת בבא קמא: אחריות האדם לנזקים שנגרמים על ידו או על ידי רכושו עריכה

 1. פרק א: "ארבעה אבות נזיקין" - עקרונות חוקי הנזיקין
 2. פרק ב: "כיצד הרגל מועדת" - פירוט חמשת המועדים
 3. פרק ג: "המניח את הכד" - נזקי אדם וקרן לרכוש והדמיון ביניהם
 4. פרק ד: "שור שנגח ארבעה": נזקי הקרן ותשלומיהם – אחריות משפטית של השור התם
 5. פרק ה: "שור שנגח את הפרה" - השור והבור
 6. פרק ו: "הכונס צאן לדיר" - המבעה וההבער
 7. פרק ז: "מרובה" - תשלומי ארבעה וחמישה
 8. פרק ח: "החובל" - חבלה על ידי אדם והפיצוי עליה
 9. פרק ט: "הגוזל עצים" - גזלנים ונותנים
 10. פרק י: "הגוזל ומאכיל" - רכוש של אחר שאין צורך להחזירו

מסכת בבא מציעא: דיני שמירה והלוואה עריכה

 1. פרק א: "שנים אוחזים" - חפצים מופקרים ורכישתם
 2. פרק ב: "אלו מציאות" - מצוות השבת אבידה ועזרה לזולת
 3. פרק ג: "המפקיד" - דיני שומרים
 4. פרק ד: "הזהב" - אונאה וביטולי עסקות
 5. פרק ה: "איזהו נשך" - נשך וריבית
 6. פרק ו: "השוכר את האומנים" - יחסי ממון בין בעל הבית לבין עובדיו
 7. פרק ז: "השוכר את הפועלים" - מצוות בעניין זכויות העובדים
 8. פרק ח: "השואל את הפרה" - קווי דמיון בין דיני שומרים לבין דיני מכירה
 9. פרק ט: "המקבל שדה" - דיני חוכר ואריס מול דיני אחווה
 10. פרק י: "הבית והעליה" - שותפות בין התחתונים לעליונים

מסכת בבא בתרא: רכוש האדם הפרטי וזכויותיו עריכה

 1. פרק א: "השותפים" - חלוקת רכוש בין שותפים לשעבר
 2. פרק ב: "לא יחפור" - הרחקות מהשכן ומרשות הרבים
 3. פרק ג: "חזקת הבתים" - חזקות ומשמעויותיהן
 4. פרק ד: "המוכר את הבית" - דיני מכירת נדל"ן הנובעים משימושי הלשון
 5. פרק ה: "המוכר את הספינה" - דיני מסחר ושימושי הלשון
 6. פרק ו: "המוכר פירות" - אחריות משותפת לאחר המכירה, בתים וקברים
 7. פרק ז: "בית כור" - חוזים למכירת שדות
 8. פרק ח: "יש נוחלין" - ירושה וצוואות
 9. פרק ט: "מי שמת" - חלוקת העיזבון
 10. פרק י: "גט פשוט" - דיני גיטים ושטרות

מסכת סנהדרין: סדרי הדין האזרחי והפלילי עריכה

 1. פרק א: "דיני ממונות בשלושה" - בתי הדין, גודלם ותפקידיהם
 2. פרק ב: "כהן גדול" - סמכויות אחרות ויחסן לבית הדין
 3. פרק ג: "דיני ממונות" - סדר הדין בדיני ממונות
 4. פרק ד: "אחד דיני ממונות" - ההבדלים בין דיני ממונות לדיני נפשות
 5. פרק ה: "היו בודקין" - סדר הדיון בדיני נפשות
 6. פרק ו: "נגמר הדין" - הוצאה להורג בסקילה
 7. פרק ז: "ארבע מיתות" - רשימת ארבע מיתות בית דין ורשימת הנסקלים
 8. פרק ח: "בן סורר ומורה" - בן סורר ומורה ושאר הנדונים על שם סופם
 9. פרק ט: "הנשרפין" - הנשרפים הנהרגים והמומתים
 10. פרק י: "חלק" - העולם הבא ועיר הנידחת - עולמות רחוקים
 11. פרק יא: "הנחנקים" - רשימת הנחנקים

מסכת מכות: המרת עונש המוות עריכה

 1. פרק א: "כיצד העדים" - עדים זוממים ודיני נפשות
 2. פרק ב: "אלו הם הגולים" - עונש הגלות לרוצחים בשגגה
 3. פרק ג: "ואלו הם הלוקים" - עונש מלקות לחייבי כריתות

מסכת שבועות: איסור חילול הקודש והשימוש באיסור בבית הדין עריכה

 1. פרק א: "שבועות שתים" - שבועה וחילול הקודש
 2. פרק ב: "ידיעות הטומאה" - טומאה במקדש
 3. פרק ג: "שבועות שתים בתרא" - שבועת ביטוי
 4. פרק ד: "שבועת העדות" - שבועת העדות וההבדלים בינה לבין שבועות אחרות
 5. פרק ה: "שבועת הפקדון" - שבועת הפקדון
 6. פרק ו: "שבועת הדיינים" – המודה במקצת הטענה
 7. פרק ז: "כל הנשבעים" - שבועות של חכמים
 8. פרק ח: "ארבעה שומרים" - שבועת השומרים ושבועת הפיקדון - הכפרה והמשמעות הממונית

מסכת עדויות: הלכות המסודרות לפי אומריהן עריכה

 1. פרק א: "שמאי אומר" - שמאי הזקן
 2. פרק ב: "ר' חנינא" - עדויות על ר' עקיבא: מדיני מקדש לקץ היסורין הלאומיים
 3. פרק ג: "כל המטמאין באהל" - שאר חכמי יבנה מחוץ לר' עקיבא
 4. פרק ד: "אלו דברים" - קולי בית שמאי, והמחלוקת עם בית הלל
 5. פרק ה: "ר' יהודה אומר" - מסורות של חכמים יחידים
 6. פרק ו: "ר' יהודה בן בבא" - ר' יהושע מנצח את ר' אליעזר
 7. פרק ז: "העיד ר' יהושע" - עדויות ר' יהושע ששינו את ההלכה הקיימת
 8. פרק ח: "ר' יהושע בן בתירא" - עדויות מקילות במקדש, האמון בעדויות, והדרך לגאולה

מסכת עבודה זרה: חיים בעולם שאינו בשליטתנו עריכה

 1. פרק א: "לפני אידיהן" - סיבות לאיסורים הקשורים לגויים
 2. פרק ב: "אין מעמידין בהמה" - איסורים משום קירבה
 3. פרק ג: "כל הצלמים" - האם ניתן להשתמש בגוף הפסלים?
 4. פרק ד: "ר' ישמעאל" - השפעות הגויים על ההלכה
 5. פרק ה: "השוכר את הפועל" - דיני יין נסך

מסכת אבות: אגדה ומוסר עריכה

 1. פרק א: "משה קיבל תורה" - המסורה מסיני עד חורבן בית המקדש
 2. פרק ב: "רבי אומר" - דברי הנשיאים מול דברי ר' יוחנן בן זכאי ותלמידיו
 3. פרק ג: "עקביא בן מהללאל" - תורתם של שאר חכמי יבנה
 4. פרק ד: "בן זומא" - העולם הנסתר מהעין
 5. פרק ה: "בעשרה מאמרות" - פרק המספרים – כולו סתם משנה

מסכת הוריות: שגגות של בית הדין ושל תלמידי חכמים, היררכיות בעולמם של חז"ל עריכה

 1. פרק א: "הורו בית דין" - הקטנת האחריות של בית הדין לעומת זו של האדם הפשוט
 2. פרק ב: "הורה כהן משיח" - ההיררכיה של הקרבנות ושל מביאיהם
 3. פרק ג: "כהן משיח שחטא" - היררכיות ישנות וחדשות