ביאור:משנה סדר נשים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


משנה מבוארת        משנה עם מפרשים

תוכן ורעיונות בסדר נשים עריכה

(בהכנה)

מבנה סדר נשים עריכה

יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

מסכת יבמות: עריות וייבום עריכה

 1. פרק א: "חמש עשרה נשים" - מורכבות איסורי עריות ומורכבות היחסים בין חכמים
 2. פרק ב: "כיצד אשת אחיו" - רמות שונות של איסורי נישואין
 3. פרק ג: "ארבעה אחין" - איסור אחות האשה בחייה
 4. פרק ד: "החולץ" - שיקולים לטובת היבום או החליצה
 5. פרק ה: "רבן גמליאל" - טעויות בסדר היבום, ופתרונן
 6. פרק ו: "הבא על יבימתו" - חיי המין ומשמעותם ההלכתית
 7. פרק ז: "אלמנה לכהן גדול" - משפחת הכהן והאכילה בתרומה
 8. פרק ח: "הערל" - האסורים לבוא בקהל ישראל
 9. פרק ט: "יש מותרות" - טטראדרמות (רביעיות)
 10. פרק י: "האשה" קמא - נישואין בטעות ובספק
 11. פרק יא: "נושאין על האנוסה" - בעיות זהות
 12. פרק יב: "מצוות חליצה" - טקס החליצה
 13. פרק יג: "בית שמאי" - נישואין של קטנה, קטן וחירשת
 14. פרק יד: "חרש שנשא פיקחת" - נישואין ויבום של חירשים
 15. פרק טו: "האשה שהלכה" - עדות האשה ונאמנותה
 16. פרק טז: "האשה" בתרא - עדות המתירה אשה להינשא

מסכת כתובות: חיי המשפחה עריכה

 1. פרק א: "בתולה נישאת" - טענת הבתולין של החתן
 2. פרק ב: "האשה שנתארמלה" - נאמנות של אדם על עצמו
 3. פרק ג: "אלו נערות" - פיצוי באונס ובפיתוי
 4. פרק ד: "נערה שנתפתתה" - זכויות וחובות האב והבעל לאשה
 5. פרק ה: "אף על פי" - סכום הכתובה, ותנודות בו
 6. פרק ו: "מציאת האשה" - הנדוניא
 7. פרק ז: "המדיר את אשתו" - נישואין שיש להפסיקם
 8. פרק ח: "האשה שנפלו" - ניהול נכסי האשה הנשואה
 9. פרק ט: "הכותב לאשתו" - מסמכים נלווים לכתובה
 10. פרק י: "מי שהיה נשוי" - חלוקת הכתובה בין הצרות
 11. פרק יא: "אלמנה ניזונת" - הכתובה וזכות המזונות
 12. פרק יב: "הנושא את האשה" - הקשר בין מקום האשה לבין זכויותיה
 13. פרק יג: "שני דייני גזירות" - ירושלים, א"י ומדינות הים - משפחה וגלות

מסכת נדרים: נדרים כביטוי אישי עריכה

 1. פרק א: "כל כינויי נדרים" - לשונות הנדרים וחומרותיהן
 2. פרק ב: "ואלו מותרין" - נדרים מותרים מאליהם
 3. פרק ג: "ארבעה נדרים" - בין נדרים לברית
 4. פרק ד: "אין בין המודר" - נדרי הנאה כניגוד לגמילות חסדים
 5. פרק ה: "השותפין שנדרו" - הנאה מרכוש קהילתי או ציבורי
 6. פרק ו: "הנודר מן המבושל" - פרשנות עממית לשמות מיני מאכל
 7. פרק ז: "הנודר מן הירק" - עקרונות פרשניים בלשון בני אדם
 8. פרק ח: "קונם יין" - הגדרת הזמן בנדר
 9. פרק ט: "ר' אליעזר" - התרת נדרים
 10. פרק י: "נערה המאורסה" - זכויות ההפרה של נדרי האשה
 11. פרק יא: "ואילו נדרים" - הפרת נדרי האשה הנשואה

מסכת נזיר: נדרי הנזיר וקדושתו עריכה

 1. פרק א: "כל כינויי נזירות" - נדרי הנזיר
 2. פרק ב: "הריני נזיר מן הגרוגרות" - הנזירות כקרבן
 3. פרק ג: "מי שאמר הריני נזיר I" - אורך הנזירות
 4. פרק ד: "מי שאמר הריני נזיר II" - נזירות ומשפחה
 5. פרק ה: "בית שמאי" - נזירות כבעיה
 6. פרק ו: "שלושה מינים אסורים בנזיר" - התגלחת - והנזירות עצמה
 7. פרק ז: "כהן גדול ונזיר" - הנזיר הקדוש וטומאתו, המקדש וטומאתו
 8. פרק ח: "שני נזירים" - טומאה וצרעת של נזירים
 9. פרק ט: "הגויים אין להם נזירות" - נזירות כסטטוס

מסכת סוטה: ניאוף וסילוק שכינה עריכה

 1. פרק א: "המקנא" - סוטה: חטא וענשו
 2. פרק ב: "היה מביא" - הכנת המים וההשבעה
 3. פרק ג: "היה נוטל" - השקיית הסוטה ותוצאותיה
 4. פרק ד: "ארוסה ושומרת יבם" - נשים שאינן שותות ואינן נוטלות כתובה
 5. פרק ה: "כשם שהמים בודקין אותה" - דרשות ר' עקיבא
 6. פרק ו: "מי שקינא לאשתו" - דיני הסוטה שאינה שותה
 7. פרק ז: "אלו נאמרין בכל לשון" - טקסים וטקסטים
 8. פרק ח: "משוח מלחמה" - תורת המלחמה
 9. פרק ט: "עגלה ערופה" - חברה ללא גילויי שכינה

מסכת גיטין: גירושין ותיקון העולם עריכה

 1. פרק א: "המביא גט I" - הגט ותלותו בקהילה האיזורית והלאומית
 2. פרק ב: "המביא גט II" - כתיבת הגט וחתימתו
 3. פרק ג: "כל גט" - דיני הגט שאינם נוגעים לחתימתו
 4. פרק ד: "השולח" - גט כתיקון עולם
 5. פרק ה: "הניזקין" - תיקונים פרקטיים ומוסריים בהלכה
 6. פרק ו: "האומר התקבל גט" - מינוי שליחים לכתיבת הגט, להובלתו ולקבלתו
 7. פרק ז: "מי שאחזו" - גיטין על תנאי
 8. פרק ח: "הזורק גט" - המשמעות ההלכתית של כתיבת הגט ושל מסירתו
 9. פרק ט: "המגרש את אשתו" - הגירושין והגט

מסכת קידושין: קידושי אשה וקדושת המשפחה עריכה

 1. פרק א: "האשה נקנית" - קידושי אשה וקדושת המצוות
 2. פרק ב: "האיש מקדש" - קידושין בכסף וברכוש אחר
 3. פרק ג: "האומר" - האשה המתקדשת
 4. פרק ד: "עשרה יוחסין" - מוצא משפחה ופרנסה