ש"ך על חושן משפט

(הופנה מהדף ש"ך חושן משפט)
שפתי כהן
על שולחן ערוך חושן המשפט
לרבי שבתי הכהן

הלכות דייניםעריכה

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | - | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד כה | כו | כז | כח

הלכות עדותעריכה

כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח

הלכות הלואהעריכה

לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב | עג | עד

הלכות טוען ונטעןעריכה

עה | עו | עז | עח | עט | פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו | פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו

הלכות גביית מלוהעריכה

צז | צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | קו

הלכות גביית חוב מהיתומיםעריכה

קז | קח | קט | קי

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדיםעריכה

קיא | קיב | קיג | קיד | קטו | קטז

הלכות אפותיקיעריכה

קיז | קיח | קיט | קכ

הלכות העושה שליח לגבות חובועריכה

קכא

הלכות הרשאהעריכה

קכב | קכג | קכד | קכה | קכו | קכז | קכח

הלכות ערבעריכה

קכט | קל | קלא | קלב

הלכות חזקת מטלטליןעריכה

קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | קלט

הלכות חזקת קרקעותעריכה

קמ | קמא | קמב | קמג | קמד | קמה | קמו | קמז | קמח | קמט | קנ | קנא | קנב

הלכות נזקי שכניםעריכה

קנג | קנד | קנה | קנו

הלכות שותפים בקרקעעריכה

קנז | קנח | קנט | קס | קסא | קסב | קסג | קסד | - | קסו | קסז | קסח | קסט | קע

הלכות חלוקת שותפותעריכה

קעא | קעב | קעג | קעד

הלכות מצרנותעריכה

קעה

הלכות שותפיםעריכה

קעו | קעז | קעח | קעט | - | קפא

הלכות שלוחיןעריכה

קפב | קפג | קפד | קפה | קפו | קפז | קפח

הלכות מקח וממכרעריכה

- | קצ | קצא | קצב | קצג | קצד | קצה | - | קצז | קצח | קצט | ר | רא | רב | רג | רד | רה | רו | רז | רח | רט | רי | ריא | ריב | ריג | ריד | רטו | רטז | - | ריח | ריט | רכ | רכא | רכב | רכג | - | רכה | רכו

הלכות אונאה ומקח טעותעריכה

רכז | - | רכט | רל | רלא | רלב | רלג | רלד | רלה | רלו | רלז | רלח | רלט | רמ

הלכות מתנהעריכה

רמא | רמב | רמג | רמד | רמה | רמו | רמז | רמח | רמט

הלכות מתנת שכיב מרעעריכה

רנ | רנא | רנב | רנג | רנד | רנה | רנו | רנז | רנח

הלכות אבידה ומציאהעריכה

רנט | רס | רסא | רסב | רסג | רסד | רסה | רסו | רסז | רסח | רסט | ער | רעא

הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכיםעריכה

רעב |

הלכות הפקר ונכסי הגרעריכה

רעג | רעד | ערה

הלכות נחלותעריכה

רעו | רעז | רעח | רעט | רפ | רפא | רפב | רפג | רפד | רפה | רפו | רפז | - | רפט

הלכות אפוטרופוסעריכה

רצ

הלכות פקדוןעריכה

רצא | רצב | רצג | רצד | רצה | רצו | רצז | רצח | רצט | ש | שא | שב

הלכות שומר שכרעריכה

שג | דש | שה

הלכות אומניםעריכה

שו

הלכות שוכרעריכה

שז | שח | שט | שי | שיא | שיב | שיג | - | שטו | שטז | שיז | - | שיט

הלכות חכירות וקבלנותעריכה

- | שכא | - | - | - | - | שכו | - | - | - | של

הלכות שכירות פועליםעריכה

שלא | שלב | שלג | שלד | שלה | שלו | שלז | שלח | שלט

הלכות שאלהעריכה

שמ | שמא | שמב | - | שדמ | - | שמו | -

הלכות גניבהעריכה

שמח | שמט | שנ | שנא | - | שנג | שנד | שנה | שנו | שנז | שנח | שנט | שס | שסא | שסב | שסג | שסד | שסה | שסו | שסז | שסח | שסט | שע | שעא | שעב | שעג | - | שעה | - | שעז

הלכות נזיקיןעריכה

שעח | שעט | שפ | - | שפב | שפג | שפד | שפה | שפו | שפז

הלכות מאבד ממון חבירו בידים ומוסר ומלשיןעריכה

שפח

הלכות נזקי ממוןעריכה

- | שצ | שצא | - | שצג | שצד | - | שצו | שצז | שצח | שצט | ת | תא | תב | - | - | - | - | תז | - | - | תי | תיא | - | - | - | - | - | תיז | תיח | תיט

הלכות חובל בחבירועריכה

תכ | תכא | - | תכג | תכד | תכה | תכו | תכז