ש"ך על חושן משפט רלד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף דעריכה

(א) כל אסורי הנאה כו' עיין בסמ"ע ס"ק ו' עד ה"מ לאחרים אבל המוכר בעצמו שהוא בעל דבר אסור למוכרו כו' כ"כ רש"י פ' ר' ישמעאל וכ"כ התוס' ר"פ בתרא דע"ז וכ"כ רש"י ותוס' בחולין גבי חמצן של עוברי עבירה וכן עיקר ודלא כמ"ש בס' מע"מ בבכורות ע"ש ועיין בא"ח סי' ת"ק [ת"נ] ובב"ח שם ומ"ש שם: