ש"ך על חושן משפט טז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) נותנין לו זמן ל'. עב"ח וע"ל סי' כ"ד בסמ"ע ס"ק ד':

(ב) ואם מביאן אח"כ. ע"ל סי' פ"ז ס"ל:

(ג) אין נותנין זמן לבטלה. (הגה ואף שאין ידוע שדעתו להשמט' רק שיש לכשנגדו הפסד בזה צריך להביא ראיה תוך ל' סמ"ע ס"ק ד' בשם רשב"א):


סעיף בעריכה

(ד) ואמר אין לי ראיה עיין ב"ח וצ"ע:

(ה) יש מי שאומר שנשבע ונפטר. ע"ל סי' ך' וסי' ע"ה סכ"ה:

(ו) בלי דחייה כו'. בתשובת ריטב"א שבב"י וד"מ איתא בזה"ל אם כתוב בשטר שישלם לו לזמן הקצוב בלי השמט' ובלי תביעות שום זמן ב"ד תנאו קיים ע"כ והרב קיצר בדבר:


סעיף דעריכה

(ז) שטר שבידך כו' פי' כשאמר כן לאיש אחר שאינו תובע שלו עכ"ל סמ"ע וצ"ע וע' ב"ח:


סעיף העריכה

(ח) שיש בו זיוף. עיין בסמ"ע ס"ק ט"ז מ"ש בשם נ"י וכ"ה בה' המגיד פכ"ד מה' מלוה וע' מ"ש בסמ"ע עד משא"כ בדברי גוף השטר כו' ועיין ב"ח מ"ש בזה והסכים לדעת המחבר ובלא טענת זיוף אין נותנין הטפסה וע"ש ע' בס' מגדול דוד ובתשו' ר"ל ן' חביב סי' צ"ז: