ש"ך על חושן משפט רעא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף בעריכה

(א) בהמת מציאה כו'. עיין בתשובת ר"י לבית לוי סי' מ"ט וסי' ס':

(ב) אבל קנה המוסירה לבדה הא דקנה כולה משום דבידו למושכה כולה אליו מראש הבהמה משא"כ בסעיף שאח"ז בא' רוכב כו' עכ"ל הסמ"ע ותימא שהוא נגד הש"ס פ"ק דמציעא דף ט' ע"א מוכח שם דלא קנה מטעם דיכול לנתקו אצלו וכדלעיל סי' רס"ט ס"ה וא"כ צ"ל דכאן קנה המוסיר' מה שתפוס בידו וכן הוא בסמ"ג עשין דף קנ"ד ריש ע"ג ובהגהות מיי' פי"ז מה' גזילה להדיא ע"ש ועמ"ש לעיל סי' קצ"ה ס"ד: