ש"ך על חושן משפט רכג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) המחליף פרה כו' עיין בתשו' מהרשד"ם סי' ש"ט:

(ב) אפי' אם הלוקח עיין בספרי שהארכתי בפי' דברי הרמב"ם בשם הגאון אמ"ו ז"ל:

(ג) אלא עומדת באגם כו' וה"ה ברשות הרבים וכן הוא בתוס' פרק השואל דף ק' ע"א סוף ד"ה ולחזי כו':


סעיף דעריכה

(ד) או ישבע המוכר כו' עמ"ש לעיל סי' פ"ח סי"ב ודו"ק:


סעיף העריכה

(ה) ואין לזה אלא קטן כו' עמ"ש לעיל סי' פ"ח סעיף י"ז ודו"ק ועיין בטור ובתי"ט פ' השואל: