ש"ך על חושן משפט שלז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) פועל העושה מלאכה כו' איתא בש"ס בכרם רעיך ולא של הקדש וה"ה של עכו"ם לא למאי דקי"ל גזל העכו"ם אסור כן הוא בש"ס ועיין בסמ"ע א':


סעיף ועריכה

(ב) השומר במחובר כו' עיין בתשובת מנחם עזריה סי' מ"ז:


סעיף זעריכה

(ג) וי"א דוקא כו' הא דכ' מור"ם וי"א אדברי המחבר ושניהן הן דברי הטור ר"ל לאפוקי ב"י דכתב דהרי"ף והרמב"ם לא ס"ל כן עכ"ל סמ"ע ולא דק קצת דב"י כתב דגם הם ס"ל כאיסי מדהשמיטו ע"ש:


סעיף יעריכה

(ד) לא יאכל בגפן אחר כו' עיין בסמ"ע ס"ק כ"ד עד ולא כמ"ש בע"ש דגפן המודלה ע"ג תאנה כו' עיין בע"ש וע' בש"ס ותראה שדברי הע"ש נכוני' ושלא כדת השיג עליו הסמ"ע ודוק:


סעיף טזעריכה

(ה) אפי' נזיר שהיה עושה. ופי' דל"ת כיון דידע הב"ה שהוא נזיר ולא יאכל ה"ל כאלו התנה עמו שיתן (ממה שיש לו לאכול) לאשתו ובניו קמ"ל עכ"ל סמ"ע ובש"ס מבואר דנזיר הוא פשוט יותר דא"י לומר משום לך לך כו' וק"ל:


סעיף יזעריכה

(ו) אבל אם הם הקטני' יאכלו כו' ע' בתשו' מהרא"ן ששון סי' קצ"ט: