ש"ך על חושן משפט רמח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) שכ"מ. ע' בתשובת מבי"ט ח"א סי' ו' וסי' קמ"ז וסי' ק"ן וקס"א וקס"ה וקפ"ב ובשאלות השניות סי' רכ"ג רכ"ד וח"ב סי' קצ"ו ורס"ד וש"ט ושכ"ב וע' בתשובת ר"מ אלשיך סי' י"ח וסי' נ"ח:

(ב) שכל ל' מתנ' כו' ע' בתשובת מ"ע סי' נ':

(ג) הבריא שנתן כו'. ה"ה בש"מ אם אמר מהיום וכ"כ מור"ם ס"ז בהג"ה שכן עיקר וע' בתשובת מבי"ט ח"ב סי' ש"ט:


סעיף בעריכה

(ד) ש"מ כו'. ע' בתשוב' ן' לב ס"א דף מ"ד וס"ב סי' ל"ה ע' בתשוב' ר"ש כהן ס"ג סימן י"ב י"ג ובתשובת רמ"א סי' צ"ב דף קצ"ה קצ"ו ובתשוב' רשד"ם סי' שכ"ה ורל"ב:

(ה) ואמר כו'. או שאמר כצ"ל וכך הוא מבואר בב"י וק"ל:


סעיף געריכה

(ו) נכסי לפ' כו' ע' בתשוב' מבי"ט ח"ב סי' שי"ט ובתשוב' ר"מ אלשיך ספ"ט וצ' וסי' קי"ד:


סעיף דעריכה

(ז) וכן אם נתנם מתנת ש"מ כו'. ואם הוציא הש"מ הדבר מתחת ידו כגון שנתנו לשליש מתנתו קיימת דקונה מיד כן מוכח מדברי הב"י בס"ס קכ"ה עיין שם:


סעיף זעריכה

(ח) אחריך ליורשי כו'. ג"כ בעל יורש אותה נ"ל ודלא כסמ"ע וע"ל ס"ט מ"ש שם:


סעיף חעריכה

(ט) ש"מ כו'. עיין בתשו' ר"ש כהן ס"ב סי' קל"ה:


סעיף טעריכה

(י) ליורשיה כו'. כן הוא ברמב"ם ועיין במ"מ שם וכך במחבר דאל"כ תקשי אמ"ש מור"ם בהג"ה וכמ"ש בסמ"ע ס"ק כ"ד ולפ"ז לשון בחיי אם אביה אינו מובן לי וצ"ל בחיי אמה ואין בידי להגי' כל הספרים ודו"ק:


סעיף יעריכה

(יא) שלי נוטל כו'. חוץ מס"ת וכמ"ש בסי"ב ובתשו' מבי"ט פסק דאף שאר ספרים לא הוי בכלל ל' מטלטלים והוכיח מל' הטור ע"ש וק"ל:


סעיף יאעריכה

(יב) אמר נכסי כו'. עיין בתשו' מהרי"ט סי' ל"ג ומבי"ט ח"א סי' צ"א וח"ב סי' ק"ה וסימן רמ"ח ובתשו' מ"ע ס"ס קי"ג:

(יג) ספרים כו'. עיין בתשובת רמ"א סי' ג' ד' ו' ע"ד וברשד"ם סי' ר"ג:

(יד) אם תפס וכו'. ע"ל סי' ר"ן ס"ג בהג"ה וסי' ש"ן [ש"ץ] ס"ב וז' בהג"ה ועמש"ל סי' כ"ה:


סעיף יגעריכה

(טו) מתנת ש"מ כו'. דברי המחבר תמוהין דכיון דשייר ליורשיו ה' זהובים לא הוי מש"מ כדלקמן סי' ר"ן ס"ד וא"כ ל"ק דבעי כתיבה ומסירה וכן הביא בב"י ס"ס ס"ו מחוד' מ"ט תשובת רשב"א וז"ל הקנאת שטר איתא במתנת ש"מ באמיר' בעלמא והוא דהוי מתנה בכולהו נכסי עכ"ל ותשובת הרשב"א בטור קאי אלעלמא היכא דלא שייר ע"ש והיה אפשר ליישב לפי מ"ש הסמ"ע סי' ר"ן סי"ב ס"ק ל"ה וצ"ע וע' לקמן סי' ר"ן סי"ז בהג"ה:

(טז) אבל אם היה מתנת בריא כו'. עיין מ"ש לעיל סי' ס"ו ס"ג חולקים ע"ז:

(יז) דלא כתב ליה כו' כלומר כיון דלא כתב ליה ולא אמר ליה דבאמירה לחוד מהני באג"ק וכדלעיל סי' ס"ו ס"י וכן צריך לפ' ל' תשובת הרא"ש שבטור אבל לדינא העליתי לשם דבעי' כתיבה ומסירה וע"ש: