ש"ך על חושן משפט רלג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) דהכל מין כסף צ"ע דמ"ש מיפות ונמצא רעות וז"ל המרדכי שם מכר כסף סיגים בחזקת צרוף אין יכולים לחזור בו אבל זהב ונמצא כסף או להפך שניהם יכולים לחזור בו ע"כ וי"ל דה"ק אין שניהם י"ל אלא לוקח וקרוב להגיה אין המוכר יכול לחזור בו ולישנא דב"י הכי דייק וכן הוא בראב"ן סוף ק"ה המוכר כסף בחזקת סיגים ונמצא צרוף מוכר יכול לחזור בו צרוף ונמצא סיגים לוקח יכול לחזור בו דתנן התם יפות ונמצאו רעות לוקח יכול לחזור בו כו' ע"כ שוב מצאתי במרדכי ס"פ המפקיד תשובת מהר"מ במכר לו טבעת של זהב ונמצא עופרת בתוכ' הוי מקח טעות כמו שחמתי' ונמצאת לבנ' יין ונמצ' חומץ וכ"כ מור"ם בקצרה בסי' רל"ב סי"ח וע' בתשובת רשד"ם ס"ס קל"א כ' ג"כ דסברת אביאסף סברת יחיד הוא והקשה עליו מיפות ונמצאו רעות ע"ש: