ש"ך על חושן משפט קיח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) והוא הדין לאשה בכתובתה. ורבים חולקים והבי' המחבר גופיה סברתם באה"ע סי' ק' סעיף ג' ותימה למה סתם כאן כדברי הרמב"ם:


סעיף בעריכה

(ב) ובע"ח טורף אותה מלוקח ראשון. עיין בסמ"ע ס"ק ה' עד דהא לא הוה לך ריוח בחזרתך קשה דהא בס"ס זה כתב הטור דאמרינן אי שתקת כו' אע"ג דאין לו ריוח כו' אלא נרא' דשאני הכא כיון שטירופי בא מכח הלוה ודו"ק:


סעיף דעריכה

(ג) וכן אם היתה אותה שדה שקנה הראשון כו'. כתב הב"ח דמיירי שעשאה ג"כ אפותיקי לב"ח מאוחר ולא נהיר' לי דאם כן כשטרפה הב"ח מוקדם מלוקח ראשון שוב אין לב"ח מאוחר לטרוף מלוקח ראשון כשטורף מלוקח שני כמ"ש רי"ו הביאו ב"י בסי' ק"ז [קי"ז] מחודש ב' וז"ל ומ"מ אם בא ב"ח מוקדם ממנו וטרפו אינו חוזר עליו והביאו מור"ם בהגה (וכן משמע מהטור שם שטפה נהר אינו גובה משאר נכסים והאי כשטפה נהר דמי) ואין סבר' לחלוק ולומר דעליו אינו חוזר אבל על הלוקח חוזר דאדרבה איפכ' מסתבר':