ש"ך על חושן משפט רלח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) והוא שמיד הקנה כו' ודלא כהרמב"ם פכ"ד מה' מלו' דמחלק בין שטר מלוה למכירה אלא כמ"ש הטור דאף בשטר מכר אין כותבין רק בשטר קנין לרב אסי וכ"כ ה' המ' שם בשם רש"י והרמב"ן והרשב"א ומפרשים אחרים ושאין טעם ברור לחלק בין מכר להלוא' בדין זה ומביאו בדק הבית ע"ש:

(ב) אין שומעין כו' ונ"י פ' ג"פ כ' שהרשב"א והרא"ה חולקי' ומביאו ב"י לעיל סי' ל"ט סעיף ו' וכן הרב הביא שם ס"ד שיש חולקין:


סעיף געריכה

(ג) צריך להביא ראיה ע"ל סי' ל"ט:

(ד) שקיבל המעות כו' ע"ל ס"ס ל"ט סי"ו: