ש"ך על חושן משפט שסט

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) דינו כלוקח מן הגנב כו' שאם הוא גזלן מפורסם צריך להחזירו לבעלים והוא יתבע לגזלן ואם אינו מפורסם עשו בו תקנת השוק שנוטל דמיו מן הנגזל ומחזיר לו הגזלה והנגזל חוזר ותובע מן הגזלן עכ"ל טור וכ"כ הרמב"ם ספ"ח מהלכות גזלה שם וכ"כ הרב המגיד שם וכ"פ ר"י נל"א ח"ד וכ"כ הרא"ה בס' החנוך מצוה רל"ו וכן נראה להדיא מדברי תשו' מהר"מ שבמרדכי ס"פ הספינ' ע"ש וכ"פ בעה"ת שער מ"ט חלק י"ג וכתב ג"כ שכ"כ הראב"ד ע"ש ועיקר דלא כמ"ש ב"י סי' שנ"ו בשם הרשב"א וכ"כ הריב"ש ס"ס שצ"ג בשם קצת מפרשים דבגזלן אע"פ שאינו מפורסם לא עשו בו תקנת השוק דקול יוצא לגזלה וה"ל כגנב מפורסם ע"ש:


סעיף העריכה

(ב) ואינו יודע בודאי שזו גזולה כו' עיין בסמ"ע ס"ק ח' עד כי כן ס"ל להרי"ף כו' נ"ל שצ"ל להראב"ד או להרמב"ן עיין בטור סי' שנ"ג וב"י שם:


סעיף ועריכה

(ג) וי"א דאפי' המוכס ישראל כו' עיין בתשובת רשד"ם סי' קצ"א:


סעיף זעריכה

(ד) וכן מלך ששם מס כו' עיין בב"י במה שחולק על הנ"י ומדברי מהרש"ל פ"י דב"ק סי' כ"א מבואר שפוסק כנ"י ועיין בתשובת רמ"א סי' פ"ו דף קע"ג ע"ג ודוק מיהו אישתמיטתי' למהרש"ל שם דברי הטור שבסי' זה (ס"י) וגם הרמב"ם רמזו במ"ש בכל שנה כו' ע"ש:


סעיף חעריכה

(ה) וכן מלך שכעס כו' עיין בתשו' ן' לב ס"ד דף ס"ד וברשד"ם סי' נ"ה ובתשו' רמ"א סי' ק"ט:

(ו) וכל שיקח מאיש זה כו' עיין בתשו' ר"מ אלשיך ר"ס ס"ה וסי' ס"ז דף קכ"ב ובתשו' ר"ש כהן ס"ב סימן פ"א:

(ז) ואם חקק כו' עיין בתשוב' מהרא"ן ששון סימן קצ"ג ובתשו' ן' לב ס"ג סי' ק"י:

(ח) אלא במסים כו' עיין בתשו' רשד"ם סי' רכ"ד:


סעיף יאעריכה

(ט) והעכו"ם מכר השטר כו' ה"ה אם נתן במתנה לישראל ויש לו עדים וראי' שנתנו לו כ"כ בתשו' מהר"מ מלובלין סי' כ"ב באריכות ע"ש:

(י) דלא אמרי' דינא דמלכותא כו' ע"ל ס"ס ע"ד: