ש"ך על חושן משפט רטו

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף דעריכה

(א) המוכר את העיר כו' ואיתא פלוגתא במשנה פ' המוכר את הבית אי מכר את הסנטר ועיין בש"ס מאי סנטר ופסק הרי"ף דליתא לדרשב"ג וכ"פ הרמב"ם וברטנורא בפי' המשנה והרא"ש פ' המוכר את הבית תמה על הרי"ף ולק"מ ותמי' לי על הרא"ש דהא אוקמינ' בש"ס פ' הספינה בשטה וכל כה"ג לית הלכתא כחד מנייהו וכמ"ש הרי"ף והרא"ש בפרק הספינה שם וכן כתב עוד הרי"ף והרא"ש בכה"ג בס"פ הבית והעלי' וכ"כ עוד הרי"ף והרא"ש בכה"ג בר"פ גבי רשב"ג סבר מראה מקום הוא לו וכ"פ ברמזים שם סי' ו' בפשוט ומקושר ששינה פסול ע"ש נ"ל:


סעיף העריכה

(ב) וצריך המוכר ליקח כו' עיין בתשובות רשד"ם סי' רצ"ח. ע' בסמ"ע ס"ק ל"א ומהתימ' על מור"ם שלא הביאו לפחות לי"א כו' ואין כאן תימה כלל שמור"ם פסק כגי' הרי"ף ורמב"ם ורא"ש וכן משמע מנ"י ואדרבא איכא לתמוה על הטור וביותר שברמזים כתב כהרמב"ם:


סעיף ועריכה

(ג) במה דברים אמורים כו' עיין בתשובת מבי"ט ח"א סי' י"ז ומ"ו: