ש"ך על חושן משפט שצד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) ולא נתרסק וכו'. מלשון זה משמע דאם לא נתרסקו אבריה אלא הי' לה צער בעלמא לא הי' צריך לשלם כלל אבל אי יש לספק בזה צריך לשלם לו מה שהי' נותן שיצילו בהמתו מספק אמנם משמעות לשון התוספות והרא"ש אינם מורין כן ע' ביש"ש פ"ו דב"ק סי' י"ג:


סעיף בעריכה

(ב) שהי' לו לשומר'. פי' שמירה מעולה ופי' שמירה מעולה או פחותה תמצא בר"ס שצ"ו וכו' עכ"ל סמ"ע ודלא כהבנת מהרש"ל דלהרמב"ם סגי בשמיר' פחותה ואינו כן אלא עכ"פ צריך שמירה מעולה ולאפוקי הרא"ש דס"ל דלא סגי בשמירה מעולה ג"כ ודוק:

(ג) מיהו אם שמרה כו'. וכ"פ מהרש"ל סי' י"ז: