ש"ך על חושן משפט קיג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) אבל מטלטלין שמכר לשון הטור לפי שאין דעת המלו' סימכת על המטלטלין מפני שהלו' יכול להבריחם ואין טעם זה מספיק דהא אפי' עשאו לו אפותיקי מפורש דודאי סומך עלייהו כת' הטור והמחבר לקמן סי' קי"ז ס"ג דאינו טורפם מלקוחות כו' עכ"ל סמ"ע (ועיין בב"ח שכ' דבאפותיקי והתר' בו גובה ואין דבריו נראין לפע"ד ודוק) ול"נ דהטור רוצה לומר אפי' לאחר תקנת הגאונים דגובים מטלטלי דיתמי דהוי כקרקע שעיקר סמיכת המלו' על המטלטלים בדורות הללו וכמ"ש הרא"ש פ"ק דב"ק וז"ל ונ"ל דבדורות הללו מטלטלי כמקרקעי לכל מילי שעבוד מדינא דגמ' אף בלא תקנ' דהוי כגמלא דערבייא ואשלי דקמחוניא דאמרינן בכתובות אשה גובה פורנא מהם עכ"ל מ"מ לענין לקוחות או מקבלי מתנה אין סמיכות המלו' עליהם כיון שיכול להבריחם וכמ"ש הרא"ש בקידושין פרק האומר דאף לאחר תקנת הגאונים לא גבי ממקבל מתנה וכ' שם דמתנת ש"מ שאני ע"ש ודברי הטור כאן יוצאים מדברי הרא"ש דפרק האומר ע"ש וע' מ"ש ל' ר"ס ק"ז:

(ב) אפילו מכר הקרקעות קודם שיקנה המטלטלים כו'. עיין בתשובת מהרי"ט סימן קכ"ג:


סעיף געריכה

(ג) אם כ' לו דאקני כו'. דאי לא כ' לו דאקני יכול השני לומר כיון שלאחר שלוה ממך קנהו קודם שלוה ממנו הרי הוא משועבד לי לבדי כצ"ל בסמ"ע ס"ק י"ד:

(ד) שאין בזה משום תקנת השוק. וע' בא"ע סימן ק' ס"א וק"ב ס"ב ומ"ש שם וע' מה שכתבתי לעיל ר"ס ט':