ש"ך על חושן משפט רסה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) וי"מ כו' פירוש זה אינו עיקר בעיני בש"ס דאם כן יהיה פירוש - "כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מיניה" דפרק אלו מציאות, אינו כפירוש - "פועל בטל של אותה מלאכה דבטל מיניה" דפרק איזהו נשך. והלא אביי אמרה להו בחד לישנא? ומה שדחקו התוספות בפרק איזהו נשך והסמ"ג עשין פ"ב דף ס"ח בשם ר' שמשון לזה אמאי דפריך בפרק אלו מציאות- והא לאו בטל הוא? נראה לפי עניות דעתי דאדרבא לפירושם לא אתי שפיר דהיכא פריך הכי בפשיטות כיון דקימא לן דאסור ליתן שכר על השבת אבדה. אלא נראה לפי עניות דעתי דבפרק אלו מציאות פריך נמי אמלאכה ראשונה, ואמתניתין קאי, דקתני- היה בטל מן הסלע דמשלם לו שכרו כפועל בטל, וקס"ד כאלו בטל היה ממלאכה ראשונה, ולכך פריך- והא לאו בטל הוא ממלאכה ראשונה? ומשני דמשלם לו מה שבטל ממלאכה ראשונה כיושב ובטל עתה לגמרי (תדע דבע"כ צ"ל כן בש"ס לפי גירסת הרא"ש ס"פ עד כמה כ"ש הכא דתני במתני' היה בטל מן הסלע ודוק) והשתא ניחא דאינו מקבל שכר על השבת אבידה כדמוכח בש"ס פרק הכונס ובסוף פרק אלו מציאות גבי פריקה דהשבת אבידה בחנם נמצא דבפרק אלו מציאות ובפרק איזהו נשך ובבכורות פרק עד כמה פירוש כפועל בטל פירושו שוה וכן מפרשים התוס' פרק עד כמה הך דפרק אלו מציאות ודבכורות ודפרק איזהו נשך וכן הסכים בס' ת"ח פ' א"נ אלא שקצת דבריו דחוקים שם ולפי מ"ש אתי הכל שפיר וכן מפרש הרמב"ם בפי' המשנה דבכורות רק שבב"י בטי"ד ר"ס קע"ז לא כ"כ בשם הרמב"ם בפי' המשנה ולא ירדתי לסוף דעתו גם הרא"ש גופא בבכורות ס"פ עד כמה מפרש כן וכבר הניח בס' מעדני מלך פר' א"מ דבריו בצ"ע וע' מ"ש בזה בספרי נקודות הכסף סי' שי"ב. עוד כתב ה' המ' פרק י"ב מהל' גזלה וז"ל פירוש כפ"ב מאותה מלאכה פירוש פעמים (שהמלאכה מרובה והוא ביוקר ופעמים) שהמלאכ' מועטת והפועלים בטלים ואותן שעה משתכרים בזול כדי שלא ישבו בטלים ואם החזיר זה את האבידה בשעה שהמלאכה מרובה ונשתהה בחזרתה כדי שיהא מרויח סלע לא יאמר תן לי סלע שהפסדתי בחזרתה אלא נותן כשעה שהמלאכ' מועטת והוא יושב ובטל שהי' משתכר חצי סלע כדי שלא יהא יושב ובטל כך פי' ר"ח והר"א והרב אלפס ז"ל עכ"ל הרשב"א ולזה הסכים הרמב"ן עכ"ל הרב המגיד וגם פי' זה נכון דהשתא לפי זה פירוש כפ"ב בכ"מ הוא שוה ואע"פ שהתוס' פרק עד כמה תמהו על פירוש זה דר"ח לפע"ד נכון הוא ודוק גם בב"י בי"ר ר"ס קע"ז כתב בשם תלמידי רשב"א כר"ח וכן פירש הערוך ערך פועל ולפי פירוש זה ג"כ אינו משלם לו בעד המלאכה השנייה ואתא נמי שפיר צריכתא דש"ס דפרק א"נ וע' בספרי נקודת הכסף ריש סי' קע"ז:

(ב) היינו שאין הבעלים כו'. ע"ל סי' רס"ד ס"ג בהג"ה:

(ג) וגם הם מחוייבים כו'. ע"ל סי' רס"ז ס"ה בהג"ה א':

(ד) יותר מהראוי כו'. ע"ש ס"ו ז':

(ה) ואם אין שם בעלים עיין בסמ"ע ס"ק ח' ועיין בב"ח ודבריו דחוקים וצ"ע לדינא: