ש"ך על חושן משפט רלה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) קטן כו' עיין מדינים אלו בתשובת ר"מ אלשיך סי' ק"א ובתשו' מבי"ט ח"א סי' קצ"א וקצ"ב וח"ב סי' קכ"ב ובתשובת ר"ש כהן ס"ג סימן ע"א ועיין בספר באר שבע דף ק"ו ע"א:

(ב) שטר חוב כו'. וחזקת חנות דינו כקרקע כ"כ בספר באר שבע דף ק"ו ע"א עיין בתשו' ר"מ אלשיך ס"ס ל"ח:


סעיף ועריכה

(ג) אבל הקטנה שנתרבתה חצרה מידה כו' באמת כ"כ הרמב"ם ומביאו הטור וגם הסמ"ג דף ק"ס ע"ד ורבי ירוחם ני"ט מביאים דבריו אבל תמיה לי מה שייך לחלק בין קטן לקטנה בזה דדוקא לענין חצר מחלקינן בש"ס פ"ק דמציעא (ריש דף י"ג) בין קטן לקטנה משום דחצר דאשה משום ידה איתרבאי דקרא ונתן בידה באשה כתיב אבל לענין קנין חליפין אין טעם כלל לחלק ביניהן ואפשר דבקטן מועיל קנין חליפין כמו שאר קנייני' ואינו דומ' לחצר כלל ואם בקטן אינו מועיל וכמו שנראה ג"כ מדברי התוס' פרק התקבל דף ס"ה ע"א והר"ן שם וכמ"ש המחבר גם כן לקמן סי' רמ"ג סי"ט א"כ גם בקטנה אינו מועיל כן נראה לי:


סעיף זעריכה

(ד) ונתן דמים עיין בב"ח שדבריו נכונים בפי' דברי הטור ויראה מדברי א"א כו' ע"ש עיין בתשובת ר"ש כהן ס"ב סימן רי"א:


סעיף טעריכה

(ה) בד"א כו' עיין בתשובת ר"ש כהן השייכים לס"ב סי' כ"ז ובתשובת רשד"ם סימן רל"ו וסימן רמ"ג וסימן שמ"א:


סעיף ידעריכה

(ו) פחות מבן ך' כו' עיין בתשובת ר"ש כהן ס"ב סי' מ"ב:


סעיף טועריכה

(ז) יש מי שאומר שחייב לשלם ע"ל סימן שמ"ט ס"ג ועיין בסמ"ע ס"ק מ"ג ובב"ח ועיין בסמ"ע שם שדבריו דחוקים גם רחוק מהשכל שיהיה הלואות קטן בפחות מג' [מו'] שנים: