ש"ך על חושן משפט קסב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) בני מבוי כופין כו' עיין בתשו' משאת בנימין סי' ד':


סעיף געריכה

(ב) וכן מעכבין זה א"ז כו' עיין בתשו' ן' לב ספר ג' סי' ל"ד:


סעיף העריכה

(ג) הי' לו פתח סתום כו' ע' בתשו' ר"ש כהן ספר ב' סי' קצ"ה ובתשו' מבי"ט ח"ב סי' רל"ג:


סעיף ועריכה

(ד) א' מבני מבוי כו' ע' בתשו' ר"מ אלשיך סי' מ"ו ובתשו' מהרשד"ם סי' רע"ט:

(ה) ובלבד שיפרוץ כו' ע' בא"א דף פ"ט ע"ג ואין אנו צריכין לאריכות דבריו שם וק"ל:


סעיף זעריכה

(ו) חמש חצרות כו' עיין בתשו' ר"ש כהן סי' רל"א ובתשו' ר"מ אלשיך סי' פ"ה ובתשו' מהרשד"ם סי' תי"ב ובתשו' מבי"ט ח"א סי' ל"ט ובתשובת מ"ב סי' ד':

(ז) ולכן יכול למחות כו' עיין בסמ"ע ס"ק כ' ובב"ח: