ש"ך על חושן משפט רמז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) ינתנו לבנים כו'. עיין בסמ"ע ס"ק א' ובב"ח השיג עליו כיון דמפרש שינתנו לבניו ודאי דאין בנותיו בכלל כיון דמיעט אותן ולקמן ס"ב שאני דקאמר לבני ביתי כו' וק"ל:

(ב) יטלו אותן הזכרים כו' עיין בסמ"ע סעיף קטן ג' וכן כ' הבית חדש:


סעיף בעריכה

(ג) לדידה כו'. היינו בסתם אבל במפרש לבניו שבסעיף א' אע"ג דאית ליה איתתא חולקים בנים ובנות ב"ח וע"ש:


סעיף העריכה

(ד) ואף אם יגיע כו'. הלשון מגומגם וצ"ל דה"ק נוטלים הנפרטים מחצה אף שיגיע לו כו' ופירושא קמפרש וכן צריך להיות בטור וברא"ש ודו"ק: