ש"ך על חושן משפט קסד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) הבית והעליה כו'. עיין בתשובת מהרא"ן ששון סי' צ"א ובתשו' רמ"א סי' ע"ז ובתשובת ר"ל ן' חביב סי' קכ"ח באריכות ובתשובה מהרשד"ם סי' רס"ח ועיין בסמ"ע ס"ק א' עד דדוקא בסמוך ס"ה כו' וי"ל לפי מ"ש נ"י בשם הרמב"ם איירי בס" ה כגון שהלך למדה"י עיין בב"י ובמ"מ וכ"מ:

(ב) וכל צרכי הגג כו' ע"ל סי' קנ"ה ס"ד בהג"ה מ"ש בשם הריב"ש ובסמ"ע ס"ק י"ב ועיין בב"ח:


סעיף בעריכה

(ג) לא נדלדלו הקורות כו'. עיין בס' א"א דף צ' ע"ב עיין בתשובת מהרשד"ם סי' רס"ח:


סעיף דעריכה

(ד) ועל קצתם אמר לו כו' דה"ל כמ"מ דאי"ל על השאר ונוטל הלה שכנגדו בלא שבועה כדין המחוייב שבועה ואי"ל בדבר דה"ל למידע כמ"ש בסי' ע"ה וגם בכאן רגיל האדם ליתן דעתו על אבניו במה הוא בונה וה"ל למידע תו' עכ"ל סמ"ע ס"ק י"א והיינו תוס' ריש פ' שור שנגח הפרה ופ' השואל דף צ"ז ע"ב אכן הנ"י פ' הבית והעלי' כתב שר"ן כתב דמהא שמעינ' דאפילו בדבר דלא ה"ל למידע ה"ל משויל"מ וכן העליתי לעיל סי' ע"ב סי"ב ס"ק נ"א ע"ש:


סעיף העריכה

(ה) אמר בעל העלייה כו' עיין בתשו' ר"ש כהן ס"ב סי' ק"פ:


סעיף זעריכה

(ו) אם היה המנהג לשנות כו' והב"י והב"ח פסקו דהיינו דוקא במקום שאין נוהגים השותפין להקפיד בכך ע"ש: