ש"ך על חושן משפט קעז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) אחד מהאחין כו'. עיין בתשובת מהרא"ן ששון סימן קל"ה:


סעיף בעריכה

(ב) חלה אחד מהן כו' עיין בספר באר שבע דף ק"ד ע"ג:

(ג) וי"א בהפך כו'. ולפע"ד דעיקר כהמחבר ומה שהאריכו הסמ"ע והב"ח בכאן אין דבריהם נ"ל ובפרט מ"ש בפי' דברי התוס' ובאונס דהכא כו' וגם מהרא"ש בחדושיו משמע לפרש כן והמפרש כן לדעתי מהפך דברי אלהים חיים דהדבר פשוט דכוונת התוס' לומר דהתם גבי אלמנה מחלקינן בין רפואה שיש לה קצבה ובין אין לה קצבה ובין בפשיעה ובין באונס הוא דמחלקינן בהא אבל באונס דהכא אין חילוק בין יש להקצבה לאין לה קצבה ואין להאריך ומ"ש בפסקי תוס' ט"ס הוא ע"ש גם כוונת הרא"ש בלי ספק הוא כן וכן הוא ברמזים (הוא קצור פסקי הרא"ש שחבר הטור) להדיא ולבי אומר לי שט"ס הוא בטור וכן הוא ברבינו ירוחם ונימוקי יוסף להדיא כהמחבר אך לכאורה היה צ"ע קצת לדינא כיון דהרי"ף והרמב"ם ושאר פוסקים לא הביאו התוספתא אבל באמת לק"מ דסמכו עצמם אמה שכתבו גבי אלמנה לחלק בין רפואה שיש לה קצבה א"כ ה"ה הכא וכן משמע בירושלמי פ' מ"ש דדמיין להדדי דמייתי התם אשותפין הך דרשב"ג רפואת אשה ע"ש:


סעיף געריכה

(ד) אבל שני שותפים כו' עיין בתשו' מבי"ט ח"א ס"ס קכ"ה ובתשו' רשד"ם סימן קס"א וצ"ע: