ש"ך על חושן משפט כ

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) מי שנתחייב בב"ד כו'. ע' בספר מגדול דוד:

(ב) אבל אם לא אמר אין לי ראייה כו' ול"ד עדות וראיה אלא ה"ה אם טוען טענה א' ולא שאלו הב"ד אם יש לו עוד טענות או זכיות אחרי' שיוכל לטעון אח"כ טענות אחרות שאינם סותרות הראשונה ולסתור בהן הדין וכן כ' הרא"ש בכלל י"ג סי"ט והביאו בד"מ עכ"ל סמ"ע וה"ה אם שאלוהו יש לך ראיה ושתק מביא וסותר או טוען עוד ע"ש:

(ג) מופקדת ביד אחרי' כו' עיין בסמ"ע ס"ק ח' וע' ב"ח שחולק עליו ולא פירש כן ע"ש:

(ד) אבל יורש שהי' קטן כו'. ע' במרדכי פרק ז"ב מ"ש בשם רב האי בשערי שבועות ודו"ק:

(ה) שאין היורש קטן כו'. ע' בסמ"ע. ס"ק י' ובב"ח. .