ביאור:בבלי בבא מציעא דף נ

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זרעים: ברכות
מועד: שבת עירובין פסחים יומא סוכה ביצה ראש השנה תענית מגילה מועד קטן חגיגה
נשים: יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין
נזיקין: בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות
קדשים: זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
טהרות: נידה


מסכת בבא מציעא: ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט | הדף במהדורה הרגילהעמוד א (דלג לעמוד ב)

שוה שש בחמש [1], מי נתאנה? – מוכר; יד מוכר על העליונה! רצה אומר לו "תן לי מקחי" או "תן לי מה שאוניתני".

איבעיא להו: פחות משתות לרבנן – לאלתר הויא מחילה [2]? או 'בכדי שיראה לתגר או לקרובו'?

ואם תמצי לומר 'בכדי שיראה לתגר או לקרובו' [3] - מאי איכא בין שתות לפחות משתות? - איכא: דאילו שתות - [4] [5] ידו על העליונה': רצה חוזר [6], רצה קונה ומחזיר אונאה, ואילו פחות משתות [7] - קנה ומחזיר [8] אונאה.

מאי?

תא שמע [9]: 'חזרו לדברי חכמים' סברוה [10]: פחות משליש לרבי טרפון [11] כפחות משתות לרבנן דמי; אי אמרת בשלמא פחות משתות לרבנן בכדי שיראה לתגר או לקרובו [12] ולרבי טרפון כל היום - משום הכי חזרו [13], אלא אי אמרת פחות משתות לרבנן לאלתר הויא מחילה,


עמוד ב

ולרבי טרפון נמי לאלתר הויא מחילה [14] - אמאי חזרו? בדרבי טרפון ניחא להו טפי! דמאי דרבנן קא משוו להו אונאה לרבי טרפון הויא מחילה [15]!?

מי סברת פחות משליש לרבי טרפון כפחות משתות לרבנן דמי? לא משתות ועד שליש לרבי טרפון [16] כשתות עצמה לרבנן דמי [17]!

אי הכי [18] במאי שמחו מעיקרא? [19] תפשוט [20] דבטול מקח לרבנן לעולם חוזר: דכיון דאמר להו רבי טרפון 'הויא אונאה' [21] שמחו; כי אמר להו 'כל היום' חזרו [22] דאי סלקא דעתך דבטול מקח לרבנן [23] בכדי שיראה לתגר או לקרובו [24] - במאי שמחו [25]?

שמחו בשתות עצמה: דלרבי טרפון מחילה, ולרבנן אונאה [26].

איבעיא להו: בטול מקח לרבנן - לעולם חוזר? או דלמא 'בכדי שיראה לתגר או לקרובו'? ואם תמצא לומר 'בכדי שיראה לתגר או לקרובו' [27] - מה איכא בין שתות ליתר על שתות?

איכא [28]: דאילו שתות, מי שנתאנה חוזר; ואילו יתר על שתות - שניהם חוזרין; מאי?

תא שמע: 'חזרו לדברי חכמים' אי אמרת בשלמא בטול מקח לרבנן 'בכדי שיראה לתגר או לקרובו', ולרבי טרפון כל היום - משום הכי חזרו [29]; אלא אי אמרת בטול מקח לרבנן לעולם חוזר - אמאי חזרו? בדרבי טרפון ניחא להו טפי, דקא משוי להו אונאה כל היום ותו לא [30]!?

בטול מקח לא שכיח [31].

אמר רבא הלכתא פחות משתות נקנה מקח [32]; יותר על שתות - בטול מקח [33]; שתות קנה [34] ומחזיר אונאה [35]]</ref>; וזה וזה [36] - בכדי שיראה לתגר או לקרובו.

תניא כותיה דרבא: אונאה פחות משתות - נקנה מקח; יתר על שתות - בטל מקח; שתות - קנה ומחזיר אונאה, דברי רבי נתן; רבי יהודה הנשיא אומר: יד מוכר על העליונה [37], רוצה אומר לו "תן לי מקחי" או "תן לי מה שאניתני"; וזה וזה בכדי שיראה לתגר או לקרובו:

Bava Metzia Chart #12
Daf 50a-b

____________________________________________ |
|
KEY TO DIAGRAM OF SUGYA OF "TAGREI D'LUD"[38] |
____________________________________________ |
|
|
DIAGRAM WHEN IS IT WHEN IS IT TO WHAT IS THIS |
"MECHILAH" "BITUL MEKACH" DIAGRAM REFERRING, |
[39] |
_______ _____________ ______________ __________________ |
|
#1 --- --- This is the opinion of the |
Rabanan who argue with |
Rebbi Tarfon |
|
#2[40] "Kedei Forever Rashi and Tosfos: This is the |
she'Yar'eh" Havah Amina of the Gemara's |
first question |
Tosfos: This is the Maskanah |
of the Gemara's second |
question |
|
#3[41] Immediately Forever Rashi: "Mi Savart" of the |
first question, and MaskanaH |
of the second question |
|
#4[42] Immediately Forever Tosfos: "Mi Savart" of the |
first question |
|
#5[43] Immediately "Kedei Rashi and Tosfos: Maskanah of |
she'Yar'eh" the first question |
Rashi: Havah Amina of the |
second question |
|
#6[44] "Kedei "Kedei Tosfos: Havah Amina of the |
she'Yar'eh" she'Yar'eh" second question |
|

==========
FOOTNOTES:
==========
[45] See accompanying graphic diagram.
[46] ORIGINALLY, the merchants of Lud rejoiced, because the buyers who were
overcharged were unable to cancel the sale [47] until they were overcharged by a
third.
IN THE END, the merchants of Lud retracted, because they saw that Rebbi
Tarfon gives the buyer an entire day to demand his refund in the case of an
overcharge of one sixth and less than one sixth, and it is not Mechilah
until after the end of an entire day.
[48] ORIGINALLY, the merchants of Lud rejoiced, because the buyers who were
overcharged by more than a sixth, until a third, were unable to demand their
refund after "Kedei she'Yar'eh."
IN THE END, the merchants of Lud retracted, because there is not much gain
in having the buyer unable to demand a refund after the end of an entire day
has passed, and the merchants preferred the opinion of the Rabanan in cases
of an overcharge of a sixth itself, because after "Kedei she'Yar'eh" the
buyer is unable to demand a refund.
[49] ORIGINALLY, the merchants of Lud rejoiced, for the same reason as above
[50], and in addition because in cases of an overcharge of a sixth,
the Mechilah is immediate and the buyer has no recourse.
IN THE END, the merchants of Lud retracted, because there is not much gain
in having the buyer unable to demand a refund after the end of an entire
day. It is preferable to the merchants that it be considered "Bitul Mekach"
in cases of an overcharge of more than a sixth, since that also gives the
merchants the option to cancel the sale. [51]
[52] ORIGINALLY, the merchants of Lud rejoiced, because in cases of an
overcharge of a sixth, it is Mechilah immediately.
IN THE END, the merchants of Lud retracted, because according to Rebbi
Tarfon, in cases of an overcharge of more than a sixth, the buyer is able to
demand a refund the entire day according to Rebbi Tarfon, while according to
the Rabanan the sale is finalized and it is Mechilah as soon as "Kedei
she'Yar'eh" passes.
[53] ORIGINALLY, the merchants of Lud rejoiced, for the same reason as above
[54].
IN THE END, the merchants of Lud retracted, for the same reason as above
[55].

עד מתי מותר להחזיר כו':

אמר רב נחמן: לא שנו אלא לוקח, אבל מוכר לעולם חוזר [56].

נימא מסייע ליה: 'חזרו לדברי חכמים' אי אמרת בשלמא מוכר לעולם חוזר,

הערותעריכה

 1. ^ שתות: מקח שוה חמש בשש: שתות מעות
 2. ^ אפילו יחזור לאלתר
 3. ^ ואם באת לומר דודאי פשיטא דלאלתר הויא מחילה, דאי 'בכדי שיראה'
 4. ^ קתני מתניתא
 5. ^ 'מי שהוטל עליו
 6. ^ בו
 7. ^ אם חזר בתוך כדי שיראה לתגר או לקרובו
 8. ^ לו
 9. ^ גבי תגרי לוד במתניתין
 10. ^ רבנן דבי מדרשא דבעו למיפשט מינה בעיין
 11. ^ לאו אונאה היא, אלא
 12. ^ מחילה דרבנן ב'כדי שיראה' הוא, כי אמר להו רבי טרפון במחילה דידיה כל היום, דהיינו מפרוטה ועד שליש
 13. ^ מעיקרא שמחו: דשתות ויתר על שתות עד שליש לרבנן הויא חזרה בתוך 'כדי שיראה', ואם רצה לחזור מן המקח – חוזר, וחשיב ליה איהו מחילה, וקנה ומחזיר אונאה; וכי אמר להו 'כל היום - מפסיד להו טובא: דפחות משתות או שתות דלרבנן – 'בכדי שיראה' משוי ליה איהו כל היום, וצריכין להחזיר אונאה! ואי משום דלרבנן הויא שתות ויתר על שתות חזרה, ולדידיה קנה ומחזיר אונאה - נוח להם שתהא חזרה בתוך 'כדי שיראה' ואם לא בא ב'כדי שיראה' - הויא מחילה, מקָנָה ומחזיר אונאה והיה לו שהות כל היום
 14. ^ פחות משליש
 15. ^ הא כל היום דרבי טרפון - בשליש הוא דקאמר להו, ויזהרו מאונאת שליש, ויהא הכל מחילה לאלתר
 16. ^ הויא אונאה
 17. ^ ואינו חולק על חכמים אלא דבטול מקח דידהו משוי להו 'אונאה', וידו על העליונה, ואליבא דרבנן שניהם חוזרין
 18. ^ דרבי טרפון אבטול מקח לחודיה פליג
 19. ^ ביטול מקח לרבנן, דמיבעיא לן לקמן: אי לעולם חוזר או 'בכדי שיראה' -
 20. ^ דמדשמחו
 21. ^ והם היו סבורין דבכדי שיראה סבירא ליה באונאה -
 22. ^ חדא: דבין לעולם חוזר ובין שהות כל היום - הנאה פורתא היא לדידהו, דשהות הרבה יש לימלך כל היום; ועוד: אונאה יתר על שתות לא שכיחא, וקמפסיד להו בשתות עצמה: לרבנן 'בכדי שיראה', ולדידיה כל היום
 23. ^ כאונאה
 24. ^ ואין בין אונאה לבטול מקח אלא דבאונאה ידו על העליונה, ובבטול מקח שניהם חוזרין - כי משוי רבי טרפון לבטול מקח 'אונאה'
 25. ^ אין זו טובה להם
 26. ^ דהא דאמרן משתות ועד שליש לרבי טרפון כשתות לרבנן - משתות ומעלה אמרו, ולא שתות עצמה
 27. ^ כלומר: אם באת לומר פשיטא דלעולם חוזר, דאי ב'כדי שיראה'
 28. ^ כי נמי אמרינן תרוייהו 'בכדי שיראה' - עדיין יש חילוק זה ביניהם
 29. ^ מעיקרא כי שוי להו רבי טרפון יתר על שתות אונאה, דלרבנן בטול מקח, ולא הרחיב זמן החזרה - שמחו בשתות עצמה, דמחילה לאלתר, כדאמרן; וכי הדר אמר להו 'כל היום' - חזרו דהחמיר להם ביתר על שתות, ופגם להם יותר ממה שהשביחם בשתות עצמה, כדפרישית
 30. ^ נהי נמי דשתות עצמה משוי להו אונאה, כרבנן, דהאי דאמר לעיל 'שמחו בשתות עצמה' - שינויא דחיקא הוה: משום שמחה דמעיקרא דקשיא לן במאי שמחו, והשתא אמרת לי דשמחה מעיקרא משום בטול מקח היא דהואי: דלרבנן לעולם ולרבי טרפון היו סבורין 'בכדי שיראה', כדין אונאה דרבנן, כי הדר אמר להו 'כל היום' אכתי שמחה איכא, דלרבנן לעולם, ולרבי טרפון כל היום ותו לא; ואי משום שתות עצמה: דלרבנן 'בכדי שיראה', ולדידיה 'כל היום' - הרבה הוא שבח שמשביח רבי טרפון ביתר על השתות מפגם שפוגם בשתות עצמה, שהרי יכולין ליזהר בשתות עצמה: יפחתו לו מעט ותהא מחילה, נמצאו משתכרין בשל רבי טרפון כל אונאה שיתר על שתות
 31. ^ ואין שבח זה חשוב להם במידי דלא שכיח, וכי מיקרי והוי נמי - הרי נתן לו שהות כל היום לחזור, ורוב הנמלכים - נמלכים בו ביום; הלכך פגם דשתות עצמה עדיף להו
 32. ^ לאלתר
 33. ^ ושניהם חוזרין
 34. ^ ואין אחד מהן יכול לחזור
 35. ^ ולית ליה לרבא 'ידו על העליונה' דמתניתין, דס"ל כרבי נתן דברייתא, דקיימא לן: רבי נתן דיינא הוא ונחית לעומקא דדינא [בפרק הבית והעלייה (לקמן דף קיז:), ובבבא קמא נב.
 36. ^ אונאה ובטול מקח
 37. ^ אם נתאנה מוכר; והוא הדין אם נתאנה לוקח: יד לוקח על העליונה; והכי מוקמינן לה לקמן (דף נא) 'מאי דשייר במתניתין תני בברייתא'
 38. ^ 1
 39. ^ The buyer (The sale is & ACCORDING TO WHOM |
  can no longer cancelled)
  |
  get a refund
 40. ^ 2
 41. ^ 3
 42. ^ 4
 43. ^ 5
 44. ^ 6
 45. ^ 1
 46. ^ 2
 47. ^ even if they realized the
  overcharge within "Kedei she'Yar'eh"
 48. ^ 3
 49. ^ 4
 50. ^ footnote #3
 51. ^ Even though they lose out, by
  following this opinion, in cases of an overcharge of exactly a sixth, since
  according to the Rabanan of Rebbi Tarfon the Mechilah is not immediate but
  only after "Kedei she'Yar'eh," nevertheless since this applies only in an
  infrequent case (overcharge of *exactly* a sixth) there is not much gain to
  them.
 52. ^ 5
 53. ^ 6
 54. ^ footnote #2
 55. ^ footnote #4 -- in fact, that reasoning applies all the more so here, since
  the merchants gain nothing with Rebbi Tarfon's opinion even in the case of
  an overcharge of a sixth itself
 56. ^ מוכר, שאין בידו מה להראות ולימלך - אינו מכיר באונאתו עד שיראה טלית אחרת כדמותה נמכרת בדמים יקרים, הלכך לעולם חוזר אם לא נתייקרו טליתות בינתים