עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ט

דף קלט עמוד בעריכה

א א ב מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה יז , סמ"ג עשין מח ועשה צו , טור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף יא:

דף קמ עמוד אעריכה

ב א מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה יז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף א:

ג ב מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף יג:

ד ג ד מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף יד:

ה ה ו ז מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף טו וע"ש:

דף קמ עמוד בעריכה

ו א מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה כא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צג סעיף ד , וטור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף טז:

ז ב מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ סעיף ח וע"ש בהג"ה , וסעיף ט:

ח ג מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רי סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף כו וסעיף כז:

ט ד מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ סעיף ט:

י ה מיי' פ"טו מהל' מעשה הקרבנות הלכה ח:

דף קמא עמוד אעריכה

יא א מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה טז , ומיי' פ"יב מהל' אישות הלכה יד והלכה טו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע יו"ד סי' רנא סעיף ג , וטור ושו"ע אה"ע סי' עא סעיף א:

דף קמא עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה י , ומיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רי סעיף א:

יג ב מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה א והלכה ב:

דף קמב עמוד אעריכה

יד א טור ושו"ע חו"מ סי' רי סעיף א , ועי' בהגהות מיי' פכ"א מהל' מכירה סי' ח:

טו ב מיי' פ"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה יח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף ל:

טז ג מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה יג ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף ה , [ וברב אלפס פרק ח דמכלתין דף ריא ]:

יז ד טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף ה בהג"ה , [וברב אלפס שם]:

דף קמב עמוד בעריכה

יח א ב ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ה , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף ה , [ וברב אלפס דמכילתין פ"ח דף ריא ]:

יט ד מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף ג , [וברב אלפס שם]:

כ ה מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה י , ומיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רי סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף כו:

כא ו מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רי סעיף א:

דף קמג עמוד אעריכה

כב א מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה יב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רי סעיף ב:

כג ב מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' רי סעיף ג:

כד ג ד ה מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מא סעיף ג:

כה ו מיי' פ"יא מהל' זכיה ומתנה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמז סעיף ה:

כו ז מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה יד:

כז ח עי' בטש"ע חו"מ י' קסג סעיף ו בהג"ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' קכח סעיף ב בהג"ה מענין מסים:

כח ט מיי' פ"יז מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו:

דף קמג עמוד בעריכה

כט א מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמז סעיף א:

ל ב ג מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' רמז סעיף ב:

לא ד ה ו מיי' פ"יא מהל' זכיה ומתנה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רמז סעיף ג:

לב ז מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה כג , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' ריז סעיף מו:

לג ח ט י מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ב והלכה ג ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפז סעיף א:

דף קמד עמוד אעריכה

לד א מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ב ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רפז סעיף א , עי' מגיד משנה כסף משנה לחם משנה:

לה ב מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רפז סעיף ב:

לו ג מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רפז סעיף א:

לז ד ה ו ז ח מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' נט סעיף א:

לח ט י מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' נט סעיף ג [ולא קנה]:

לט כ מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' נט סעיף ד [וקנה אחד]:

מ ל מ מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' נט סעיף ב:

מא נ מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' נט סעיף א:

מב ס מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ז , ומיי' פ"ג מהל' זכיה ומתנה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' סו סעיף יט , וטור ושו"ע חו"מ סי' קכו סעיף א:

דף קמד עמוד בעריכה

מג א ב מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעז סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רפט סעיף ג:

מד ג מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' קעז סעיף ד:

מה ד מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה יא , ומיי' פ"יח מהל' אישות הלכה ד , סמ"ג עשין פב וסי' מח , טור ושו"ע חו"מ סי' קעז סעיף ד , וטור ושו"ע אה"ע סי' צד סעיף ו:

מו ה מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה יא , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' קעז סעיף ד:

מז ו ז ח טור ושו"ע חו"מ סי' קעז סעיף ב:

מח ט מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה יד , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , וסמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפו סעיף ד וסעיף ה:

מט י מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה ב והלכה יג , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע אה"ע סי' נט סעיף א:

נ כ מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , טור אה"ע סי' ס:

נא ל מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה יד ועיין במגיד משנה , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפו סעיף ה:

נב מ מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה יג ועי' בהנ"ל , טור ושו"ע חו"מ סי' רפו סעיף ד:

דף קמה עמוד אעריכה

נג א ב מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה ט והלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' ס:

נד ג מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יא , ומיי' פ"יא מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' נד סעיף ו?? , וטור ושו"ע אה"ע סי' סו סעיף ו:

נה ד מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה כא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' נ סעיף ג:

נו ה מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' נ סעיף א:

נז ו מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' ס:

דף קמה עמוד בעריכה

נח א מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה ה , טור אה"ע סי' ס:

נט ב מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' ס:

ס ג מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' ס:

סא ד מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה ג:

דף קמו עמוד אעריכה

סב א מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה כא:

סג ב ג מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה כא והלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' נ סעיף ג:

דף קמו עמוד בעריכה

סד א טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף ה בהגה"ה:

סה ב ג ד ה מיי' פ"ו מהל' זכייה ומתנה הלכה כא כב כג , טור ושו"ע אה"ע סי' נ סעיף ג:

סו ו מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ד:

סז ז מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ב:

סח ח ט י מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף טז:

דף קמז עמוד אעריכה

סט א מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף ה:

דף קמז עמוד בעריכה

ע א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה יא , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' סו סעיף כג:

עא ב מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה ב , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' סו סעיף כז , וטור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף כ , [ וברב אלפס כתובות דף קט ]:

עב ג מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה ב ועיין בהנ"ל , ומיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ב , סמג עשין פח , [וברב אלפס שם]:

עג ד מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף כא:

דף קמח עמוד אעריכה

עד א מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף כ:

עה ב מיי' פ"כג מהל' מכירה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רט סעיף ז וסעיף ט:

עו ג מיי' פ"כג מהל' מכירה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רט סעיף י:

דף קמח עמוד בעריכה

עז א מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה טז ועי' במגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' ריב סעיף ג:

עח ב מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה כא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף יא:

עט ג ד ה מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה כ , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף י:

פ ו ז ח מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה יז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף יב:

פא ט י כ מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה יט , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ג וחוזר בכולן:

פב ל מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ג , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף ב:

דף קמט עמוד אעריכה

פג א מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף ב ולא קנה:

פד ב ג מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה כא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ג:

פה ד מיי' פ"א מהל' זכיה ומתנה הלכה ו , ומיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ז , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , ומיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה י , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנו סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רפג סעיף א:

פו ה מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ז ועי' בהנ"ל , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנו סעיף א:

פז ו מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רג סעיף א:

פח ז מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' רנה סעיף ב:

דף קמט עמוד בעריכה

פט א ב מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ד:

צ ג מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה א , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף נז:

דף קנ עמוד אעריכה

צא א מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה א , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף נז:

צב ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' קו סעיף ב:

צג ג ד מיי' פ"י מהל' בכורים הלכה יג , סמג עשין קמג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלג סעיף ט:

צד ה ו ז ח מיי' פי"א מהל' זכייה ומתנה הלכה יב יג יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף י:

דף קנ עמוד בעריכה

צה א ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה יב , סמ"ג עשין פב ולאוין פא , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף ז:

צו ג ד ה ו ז ח מיי' פ"יא מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף יא:

דף קנא עמוד אעריכה

צז א מיי' פ"יא מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף יא:

צח ב מיי' פ"ה מהל' ערכין הלכה ז , סמג עשין קלא:

צט ג מיי' פ"יא מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף יא:

ק ד מיי' פ"ה מהל' ערכין הלכה ח , סמג עשין קלא:

קא ה מיי' פ"יא מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף יא:

קב ו מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה ג , סמג עשין קלב:

קג ז ח מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ב , סמג עשין כה , טור ושו"ע יו"ד סי' ער סעיף א:

קד ט מיי' פ"יא מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמח סעיף יא:

קה י מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה יב ועי' במגיד משנה , סמג לאוין פא , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף ז:

קו כ ל מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף יג:

קז מ מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף כ:

דף קנא עמוד בעריכה

קח א מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה כג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ז:

קט ב מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ב:

קי ג מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כח , ופ"ט הלכות ב יב יד כב , סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף נח:

קיא ד מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה א , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עו:

קיב ה ו ז מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף יח:

קיג ח מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ד:

קיד ט מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה כג והלכה כד , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ז:

דף קנב עמוד אעריכה

קטו א ב מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה י והלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף ט וסעיף יז:

דף קנב עמוד בעריכה

קטז א מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף יז:

קיז ב ג ד מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה טו והלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף יג:

דף קנג עמוד אעריכה

קיח א מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה טז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף יב:

קיט ב ג מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה יט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנא סעיף א:

קכ ד מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה כב , סמ"ג עשין פב , טור (וש"ע) ח"מ סי' רנא (ס"ב):

דף קנג עמוד בעריכה

קכא א מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה כז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנא סעיף ב:

קכב ב ג מיי' פ"כ מהל' אבות הטומאה הלכה ו:

דף קנד עמוד אעריכה

קכג א מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה כב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנא סעיף ב , ועיין במגיד משנה ובב"י:

קכד ב מיי' פ"יד מהל' מלוה ולוה הלכה ה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' פב סעיף א:

קכה ג מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ו , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לז:

קכו ד ה מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה טז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף יג , [ וש"ע י"ד סוף סי' שסג ]:

דף קנד עמוד בעריכה

קכז א טור ושו"ע חו"מ סי' קמ סעיף ג:

דף קנה עמוד אעריכה

קכח א מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה טז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף ג:

קכט ב מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה ט , ומיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף ג בהג"ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לח:

קל ג מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף ט:

דף קנה עמוד בעריכה

קלא א מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה יא , סמג עשין כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף יב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף ו בהג"ה:

קלב ב מיי' פ"ו מהל' יבום וחליצה הלכה ב , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף א:

קלג ג מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה יב , סמג עשין צ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף יב:

קלד ד מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה יב ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף יג:

קלה ה מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה יז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף יד:

קלו ו מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף א וסעיף ח:

קלז ז ח מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה ח , סמג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לה סעיף ג:

קלח ט י מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף א:

קלט כ מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה ז , סמג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לה סעיף א:

קמ ל מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף י:

דף קנו עמוד אעריכה

קמא א ב מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה יג והלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף י:

קמב ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ז ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מג סעיף ב:

קמג ד מיי' פ"א מהל' יבום הלכה טז , סמג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף א והלכה ב:

קמד ה ו מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף ג והלכה ד:

קמה ז ח מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף ב:

קמו ט מיי' פ"ג מהל' זכיה ומתנה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמא סעיף א:

דף קנו עמוד בעריכה

קמז א מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף א:

קמח ב מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה יח , סמג לאוין רפ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף יד:

קמט ג ד מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנד:

קנ ה מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ב , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רנ סעיף א:

קנא ו מיי' פ"ד מהל' זכיה ומתנה הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף יח:

דף קנז עמוד אעריכה

קנב א מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ סעיף יב:

קנג ב מיי' פ"יח מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קיא סעיף א , ועי' בב"י:

קנד ג מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קז סעיף א:

דף קנז עמוד בעריכה

קנה א מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף ז:

קנו ב מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף יג:

קנז ג מיי' פ"יח מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קיא סעיף כ , וטור ושו"ע חו"מ סי' קיב סעיף א:

קנח ד מיי' פ"כ מהל' מלוה ולוה הלכה ד , ומיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קד סעיף ו:

קנט ה ו מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף א:

דף קנח עמוד אעריכה

קס א מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ו , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף ו:

דף קנח עמוד בעריכה

קסא א מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ו , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף ו:

קסב ב ג מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ו , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ סעיף י:

דף קנט עמוד אעריכה

קסג א מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריא סעיף ג:

קסד ב מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' ריא סעיף ד:

קסה ג ד מיי' פ"יד מהל' עדות הלכה ה , סמג לאוין ריד ולאו רטו , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לד , [ וברב אלפס סנהדרין פ"ג דף רסג.]:

קסו ה ו מיי' פ"יד מהל' עדות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לה:

קסז ז מיי' פ"יג מהל' עדות הלכה טו , סמג לאוין ריד ולאו רטו , טור ושו"ע חו"מ סי' לג סעיף י:

דף קנט עמוד בעריכה

קסח א מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ז , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ סעיף יא: