עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ט

דף קלט עמוד ב עריכה

א א ב מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י"ז, סמ"ג עשין מח ועשה צו, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף י"א:

דף קמ עמוד א עריכה

ב א מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י"ז, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף א':

ג ב מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י"ט, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף י"ג:

ד ג ד מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י"ט, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף י"ד:

ה ה ו ז מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף ט"ו וע"ש:

דף קמ עמוד ב עריכה

ו א מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה כ"א, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ג סעיף ד', וטור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף ט"ז:

ז ב מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ב', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף ח' וע"ש בהג"ה, וסעיף ט:

ח ג מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ו', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"י סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף כ"ו וסעיף כז:

ט ד מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ב', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף ט':

י ה מיי' פט"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה ח':

דף קמא עמוד א עריכה

יא א מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ט"ז, ומיי' פי"ב מהל' אישות הלכה י"ד והלכה טו, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"א סעיף ג', וטור ושו"ע אה"ע סי' ע"א סעיף א':

דף קמא עמוד ב עריכה

יב א מיי' פכ"ב מהל' מכירה הלכה י', ומיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"י סעיף א':

יג ב מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה א' והלכה ב:

דף קמב עמוד א עריכה

יד א טור ושו"ע חו"מ סי' ר"י סעיף א', ועי' בהגהות מיי' פכ"א מהל' מכירה סי' ח:

טו ב מיי' פ"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ח, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ער"ה סעיף ל':

טז ג מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה י"ג ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ה', [ וברב אלפס פרק ח דמכלתין דף ריא ]:

יז ד טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף ה' בהג"ה, [וברב אלפס שם]:

דף קמב עמוד ב עריכה

יח א ב ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ה', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף ה', [ וברב אלפס דמכילתין פ"ח דף ריא ]:

יט ד מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף ג', [וברב אלפס שם]:

כ ה מיי' פכ"ב מהל' מכירה הלכה י', ומיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"י סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף כ"ו:

כא ו מיי' פכ"ב מהל' מכירה הלכה י', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"י סעיף א':

דף קמג עמוד א עריכה

כב א מיי' פכ"ב מהל' מכירה הלכה י"ב, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"י סעיף ב':

כג ב מיי' פכ"ב מהל' מכירה הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"י סעיף ג':

כד ג ד ה מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ב', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"א סעיף ג':

כה ו מיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ז סעיף ה':

כו ז מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה י"ד:

כז ח עי' בטש"ע חו"מ י' קסג סעיף ו בהג"ה, וטור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ח סעיף ב' בהג"ה מענין מסים:

כח ט מיי' פי"ז מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו':

דף קמג עמוד ב עריכה

כט א מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ז סעיף א':

ל ב ג מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ד, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ז סעיף ב':

לא ד ה ו מיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ז סעיף ג':

לב ז מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה כ"ג, סמג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רי"ז סעיף מ"ו:

לג ח ט י מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ב' והלכה ג ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ז סעיף א':

דף קמד עמוד א עריכה

לד א מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ב' ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ז סעיף א', עי' מגיד משנה כסף משנה לחם משנה:

לה ב מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ז סעיף ב':

לו ג מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ז סעיף א':

לז ד ה ו ז ח מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ט סעיף א':

לח ט י מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ט סעיף ג' [ולא קנה]:

לט כ מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ט סעיף ד' [וקנה אחד]:

מ ל מ מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ט סעיף ב':

מא נ מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ט סעיף א':

מב ס מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ז', ומיי' פ"ג מהל' זכיה ומתנה הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ו סעיף י"ט, וטור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ו סעיף א':

דף קמד עמוד ב עריכה

מג א ב מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ו', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ז סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ט סעיף ג':

מד ג מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה י"א, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ז סעיף ד':

מה ד מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה י"א, ומיי' פי"ח מהל' אישות הלכה ד', סמ"ג עשין פב וסי' מח, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ז סעיף ד', וטור ושו"ע אה"ע סי' צ"ד סעיף ו':

מו ה מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה י"א, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ז סעיף ד':

מז ו ז ח טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ז סעיף ב':

מח ט מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה י"ד, ועי' בהשגות ובמגיד משנה, וסמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ו סעיף ד' וסעיף ה:

מט י מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה ב' והלכה יג, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ט סעיף א':

נ כ מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, טור אה"ע סי' ס:

נא ל מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה י"ד ועיין במגיד משנה, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ו סעיף ה':

נב מ מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה י"ג ועי' בהנ"ל, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ו סעיף ד':

דף קמה עמוד א עריכה

נג א ב מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה ט' והלכה י, טור ושו"ע אה"ע סי' ס':

נד ג מיי' פ"י מהל' אישות הלכה י"א, ומיי' פי"א מהל' אישות הלכה א', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ד סעיף ו'??, וטור ושו"ע אה"ע סי' ס"ו סעיף ו':

נה ד מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה כ"א, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' נ' סעיף ג':

נו ה מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' נ' סעיף א':

נז ו מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' ס':

דף קמה עמוד ב עריכה

נח א מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה ה', טור אה"ע סי' ס:

נט ב מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה ז', טור ושו"ע אה"ע סי' ס':

ס ג מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' ס':

סא ד מיי' פ"ז מהל' זכיה ומתנה הלכה ג':

דף קמו עמוד א עריכה

סב א מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה כ"א:

סג ב ג מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה כ"א והלכה כב, טור ושו"ע אה"ע סי' נ' סעיף ג':

דף קמו עמוד ב עריכה

סד א טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף ה' בהגה"ה:

סה ב ג ד ה מיי' פ"ו מהל' זכייה ומתנה הלכה כא כב כג, טור ושו"ע אה"ע סי' נ' סעיף ג':

סו ו מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף ד':

סז ז מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ד, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף ב':

סח ח ט י מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה י"ב, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ט"ז:

דף קמז עמוד א עריכה

סט א מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף ה':

דף קמז עמוד ב עריכה

ע א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה י"א, ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמג עשין פח, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ו סעיף כ"ג:

עא ב מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה ב', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ו סעיף כ"ז, וטור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף כ', [ וברב אלפס כתובות דף קט ]:

עב ג מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה ב' ועיין בהנ"ל, ומיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ב', סמג עשין פח, [וברב אלפס שם]:

עג ד מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף כ"א:

דף קמח עמוד א עריכה

עד א מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה ב', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף כ':

עה ב מיי' פכ"ג מהל' מכירה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ט סעיף ז' וסעיף ט:

עו ג מיי' פכ"ג מהל' מכירה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ט סעיף י':

דף קמח עמוד ב עריכה

עז א מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ט"ז ועי' במגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ב סעיף ג':

עח ב מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה כ"א, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"א:

עט ג ד ה מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה כ', ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י':

פ ו ז ח מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ז, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"ב:

פא ט י כ מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ט, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף ג' וחוזר בכולן:

פב ל מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ג', וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף ב':

דף קמט עמוד א עריכה

פג א מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף ב' ולא קנה:

פד ב ג מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה כ"א, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף ג':

פה ד מיי' פ"א מהל' זכיה ומתנה הלכה ו', ומיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ז', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, ומיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה י', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ו סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' ער"ה סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ג סעיף א':

פו ה מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ז' ועי' בהנ"ל, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ו סעיף א':

פז ו מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף א':

פח ז מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף ג', וטור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ה סעיף ב':

דף קמט עמוד ב עריכה

פט א ב מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף ד':

צ ג מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה א', סמג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף נ"ז:

דף קנ עמוד א עריכה

צא א מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה א', סמג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף נ"ז:

צב ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ו סעיף ב':

צג ג ד מיי' פ"י מהל' בכורים הלכה י"ג, סמג עשין קמג, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ג סעיף ט':

צד ה ו ז ח מיי' פי"א מהל' זכייה ומתנה הלכה יב יג יד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף י':

דף קנ עמוד ב עריכה

צה א ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ב, סמ"ג עשין פב ולאוין פא, טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף ז':

צו ג ד ה ו ז ח מיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף י"א:

דף קנא עמוד א עריכה

צז א מיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף י"א:

צח ב מיי' פ"ה מהל' ערכין הלכה ז', סמג עשין קלא:

צט ג מיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף י"א:

ק ד מיי' פ"ה מהל' ערכין הלכה ח', סמג עשין קלא:

קא ה מיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף י"א:

קב ו מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה ג', סמג עשין קלב:

קג ז ח מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ב', סמג עשין כה, טור ושו"ע יו"ד סי' ע"ר סעיף א':

קד ט מיי' פי"א מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף י"א:

קה י מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ב ועי' במגיד משנה, סמג לאוין פא, טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף ז':

קו כ ל מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"ג:

קז מ מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף כ':

דף קנא עמוד ב עריכה

קח א מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה כ"ג, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף ז':

קט ב מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ד, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף ב':

קי ג מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כ"ח, ופ"ט הלכות ב יב יד כב, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף נ"ח:

קיא ד מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה א', סמג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע"ו:

קיב ה ו ז מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ג סעיף י"ח:

קיג ח מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ד, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף ד':

קיד ט מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה כ"ג והלכה כד, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף ז':

דף קנב עמוד א עריכה

קטו א ב מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה י' והלכה יא, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף ט' וסעיף יז:

דף קנב עמוד ב עריכה

קטז א מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה י"א, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"ז:

קיז ב ג ד מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ו והלכה טז, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"ג:

דף קנג עמוד א עריכה

קיח א מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה ט"ז, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף י"ב:

קיט ב ג מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ט, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"א סעיף א':

קכ ד מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה כ"ב, סמ"ג עשין פב, טור (וש"ע) ח"מ סי' רנא (ס"ב):

דף קנג עמוד ב עריכה

קכא א מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה כ"ז, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"א סעיף ב':

קכב ב ג מיי' פ"כ מהל' אבות הטומאה הלכה ו':

דף קנד עמוד א עריכה

קכג א מיי' פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלכה כ"ב, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"א סעיף ב', ועיין במגיד משנה ובב"י:

קכד ב מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ה', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ב סעיף א':

קכה ג מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ו', סמג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"ז:

קכו ד ה מיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה ט"ז, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף י"ג, [ וש"ע י"ד סוף סי' שסג ]:

דף קנד עמוד ב עריכה

קכז א טור ושו"ע חו"מ סי' ק"מ סעיף ג':

דף קנה עמוד א עריכה

קכח א מיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה ט"ז, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף ג':

קכט ב מיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה ט', ומיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף ג' בהג"ה, וטור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"ח:

קל ג מיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה י"ג, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף ט':

דף קנה עמוד ב עריכה

קלא א מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה י"א, סמג עשין כ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף י"ב, וטור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף ו' בהג"ה:

קלב ב מיי' פ"ו מהל' יבום וחליצה הלכה ב', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף א':

קלג ג מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה י"ב, סמג עשין צ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף י"ב:

קלד ד מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה י"ב ועיין בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף י"ג:

קלה ה מיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה י"ז, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף י"ד:

קלו ו מיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף א' וסעיף ח:

קלז ז ח מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה ח', סמג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ה סעיף ג':

קלח ט י מיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה ו', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף א':

קלט כ מיי' פ"ט מהל' עדות הלכה ז', סמג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ה סעיף א':

קמ ל מיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה י"ד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף י':

דף קנו עמוד א עריכה

קמא א ב מיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה י"ג והלכה יד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף י':

קמב ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ז' ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ג סעיף ב':

קמג ד מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ט"ז, סמג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ז סעיף א' והלכה ב:

קמד ה ו מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ז סעיף ג' והלכה ד:

קמה ז ח מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ז', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף ב':

קמו ט מיי' פ"ג מהל' זכיה ומתנה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"א סעיף א':

דף קנו עמוד ב עריכה

קמז א מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ב', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף א':

קמח ב מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה י"ח, סמג לאוין רפ, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף י"ד:

קמט ג ד מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ד:

קנ ה מיי' פ"ח מהל' זכיה ומתנה הלכה ב', וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"נ סעיף א':

קנא ו מיי' פ"ד מהל' זכיה ומתנה הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ג סעיף י"ח:

דף קנז עמוד א עריכה

קנב א מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ח', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף י"ב:

קנג ב מיי' פי"ח מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קי"א סעיף א', ועי' בב"י:

קנד ג מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ז סעיף א':

דף קנז עמוד ב עריכה

קנה א מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף ז':

קנו ב מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף י"ג:

קנז ג מיי' פי"ח מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קי"א סעיף כ', וטור ושו"ע חו"מ סי' קי"ב סעיף א':

קנח ד מיי' פ"כ מהל' מלוה ולוה הלכה ד', ומיי' פכ"א מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ד סעיף ו':

קנט ה ו מיי' פכ"א מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קט"ו סעיף א':

דף קנח עמוד א עריכה

קס א מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ו', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף ו':

דף קנח עמוד ב עריכה

קסא א מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ו', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף ו':

קסב ב ג מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ו', וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף י':

דף קנט עמוד א עריכה

קסג א מיי' פכ"ב מהל' מכירה הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"א סעיף ג':

קסד ב מיי' פכ"ב מהל' מכירה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"א סעיף ד':

קסה ג ד מיי' פי"ד מהל' עדות הלכה ה', סמג לאוין ריד ולאו רטו, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"ד, [ וברב אלפס סנהדרין פ"ג דף רסג.]:

קסו ה ו מיי' פי"ד מהל' עדות הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף ל"ה:

קסז ז מיי' פי"ג מהל' עדות הלכה ט"ו, סמג לאוין ריד ולאו רטו, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ג סעיף י':

דף קנט עמוד ב עריכה

קסח א מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ז', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף י"א: