שולחן ערוך חושן משפט רמח י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

הנותן מתנה ואמר: מטלטלין שיש לי לפלוני, נוטל כל כלי תשמישו אבל לא חטין ושעורים וכיוצא בהם. ואם אמר: כל המטלטלים שלי, נוטל הכל והעבדים בכלל המטלטלים, אבל לא רחיים התחתונה וכיוצא בהם, שהרי היא מחוברת לארץ. ואם אמר: כל המטלטל, נוטל אף רחיים התחתונה וכיוצא בהן.

מפרשים

 

חטים ושעורים וכיוצא בהן:    פירוש כגון שאר מיני סחורות כי בלשון מטלטלים מסתמא אינו משמע אלא מאני תשמישו עד שיפרש כל מטלטלי. טור בשם הרמ"ה:

והעבדים בכלל כו':    דאע"ג דבעלמא אמרי' עבדי' הוקשו לקרקעו' שאני במתנה דהולכין אחר ל' בני אדם ובלשון ב"א בכלל מטלטלין הן כיון דניידי ועד"ר:

רחיים התחתונה:    דאין דרך בני אדם לטלטלה לאחר שהוקבעה במקומה ואף בשעה שרוצה לנקרה מנקרה במקומה משא"כ רחיים העליונה דבשעה שבא לנקרה ולתקנה צריך לטלטלה וללוקח' ממקומה וכן איתא בכל הפוסקים בהדיא וגם בש"ע לא הזכיר אלא רחיים התחתונה ומהתימ' על בעל עיר שושן דכ' דגם רחיים העליונה אינה בכלל וצריך לומר שטעות סופר הוא שם וצריך להיות תחתונה וכן מוכח ממ"ש ז"ל ואם אמר כל המטלטל גם רחיים העליונה "ואפי' התחתונה בכלל כו' דאל"כ קשה מאי אפילו דקאמר וק"ל:
 

(יא) שלי נוטל כו'. חוץ מס"ת וכמ"ש בסי"ב ובתשו' מבי"ט פסק דאף שאר ספרים לא הוי בכלל ל' מטלטלים והוכיח מל' הטור ע"ש וק"ל:
 

(ל) וכיוצא:    פי' כגון שאר מיני סחורות כי בל' מטלטלין מסתמא אינו משמע אלא מאני תשמישו עד שיפרש כל מטלטלי טור בשם הרמ"ה. שם.

(לא) הכל:    חוץ מס"ת וכמ"ש בסי"ב ובתשובת מבי"ט פסק דאף שאר ספרים לא הוי בכלל לשון מטלטלים והוכיח כן מלשון הטור וק"ל. ש"ך.

(לב) המטלטלים:    ואע"ג דבעלמ' אמרינן עבדים הוקשו לקרקעות שאני במתנה דהולכין אחר לשון בני אדם ובלשון בני אדם בכלל מטלטלין הן כיון דניידי. סמ"ע.

(לג) התחתונה:    דאין דרך בני אדם לטלטלה לאחר שהוקבעה במקומה ואף בשעה שרוצה לנקרה מנקרה במקומה משא"כ רחיים העליונה דבשעה שבא לנקרה ולתקנה צריך לטלטלה וללוקחה ממקומה. שם.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש