פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

מצות עשה על כל איש מישראל לכתוב לו ספר תורה. ואפילו הניחו לו אבותיו ספר תורה מצוה לכתוב משלו. ואינו רשאי למכרו אפילו יש לו הרבה ספרי תורה.

ואפילו אין לו מה יאכל רק על ידי הדחק (הגהות מיימוני פ"ו)

ואפילו למכור ישן כדי לקנות חדש אסור. אבל ללמוד תורה או לישא אשה מותר למכור אם אין לו דבר אחר למכור.

הגה: והוא הדין לצורך פדיון שבויים מותר למכרו (גם זה שם ותוס' פ"ק דבבא בתרא ואגודה שם). ועיין באלו הדינים בא"ח סימן קנ"ג.

שכר לו סופר לכתוב לו ספר תורה או שקנאו והוא היה מוטעה והגיהו -- הרי זה כאילו כתבו (ב"י בשם נ"י). אבל לקחו כך ולא הגיה בו דבר הוי כחוטף מצוה מן השוק (טור בשם ריב"ל פרק הקומץ) ואינו יוצא בזה.


סעיף בעריכה

האידנא מצוה לכתוב חומשי תורה ומשנה וגמרא ופירושיהן. ולא ימכרם אם לא ללמוד תורה ולישא אשה.