שולחן ערוך חושן משפט רפו ד


שולחן ערוך

השיא האב את בנו ועשה לו משתה והיתה ההוצאה משל אב ונשתלחה שושבינות לזה הבן בחיי האב כשהיה חוזרת לאחר מיתת האם חוזרת מן אמצע אבל אם הוציא הבן במשתה משלו אינו חוזר אלא (מחלק) הבן שנשתלחה לו בלבד:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) השיא האב. ע' בתשובת ר"ש ס"ג סי' פ' מדין המשיא את בנו הגדול בבית ובתשוב' מבי"ט ח"א סי' קכ"ה:באר היטב

(ג) השיא:    עיין בתשו' רש"ך ס"ג סי' פ' מדין המשיא את בנו הגדול בבית ובתשו' מבי"ט ח"א סי' קכ"ה. ש"ך.▲ חזור לראש