שולחן ערוך חושן משפט רלה י


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

מתנתו כשהוא פחות מבן עשרים ויותר על י"ג והביא ב' שערות בין מתנת בריא בין מתנת שכיב מרע קיימת שאילו לא הגיע לו הנאה גדולה לא נתן והוא דבר שאינו מצוי תמיד ואמרו חכמים תתקיים מתנתו כדי שיהיו דבריו נשמעים:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

בין במתנת שכ"מ כו':    פי' שנתנו הוא לאחרים במתנת שכ"מ ואפי' היא קרקע שירש מאבותיו דבכה"ג א"י למכור אפ"ה מתנתו מתנה מטעם דסיים וכתב דאלו לא כו' וכ"כ הטור והמ"מ:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש