שולחן ערוך יורה דעה רנא ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

הנותן לבניו ובנותיו הגדולים שאינו חייב במזונותיהם כדי ללמד את הבנים תורה ולהנהיג הבנות בדרך ישרה; וכן הנותן מתנות לאביו והם צריכים להם -- הרי זה בכלל צדקה. ולא עוד אלא שצריך להקדימו לאחרים.

ואפילו אינו בנו ולא אביו אלא קרובו -- צריך להקדימו לכל אדם. ואחיו מאביו קודם לאחיו מאמו. ועניי ביתו קודמין עניי עירו. ועניי עירו קודמין לעניי עיר אחרת (כ"מ בסמ"ג וסמ"ק וטור):

הגה: והקבועים בעיר קרואים עניי העיר והם קודמין לעניים אחרים הבאים לשם ממקומות אחרים (טור דלא כר"י בר ברוך)

ויושבי ארץ ישראל קודמין ליושבי חוצה לארץ:

הגה: פרנסת עצמו קודמת לכל אדם, ואינו חייב לתת צדקה עד שיהיה לו פרנסתו. ואח"כ יקדים פרנסת אביו ואמו אם הם עניים. והם קודמים לפרנסת בניו. ואח"כ בניו. והם קודמים לאחיו. והם קודמין לשאר קרובים. והקרובים קודמים לשכיניו. ושכיניו לאנשי עירו. ואנשי עירו לעיר אחרת. והוא הדין אם היו שבוים וצריך לפדותן (הכל בטור):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ד) שאינו חייב כו'. דהיינו שהם יתירים על שש:

(ה) לאביו כו'. ואם ידו משגת תבא מאירה למי שמפרנס את אביו ממעות צדקה כדלעיל סימן ר"מ סעיף ה':

(ו) קודמים לעניי עיר אחרת. משמע אפי' עיר אחרת של ארץ ישראל וכ"כ הב"ח:

(ז) והם קודמים לאחיו כו'. ואיתא בספרי ומייתי לה הסמ"ג ומרדכי דאחיו מן האב קודם לאחיו מן האם ומביא' בית יוסף וד"מ:


ט"ז

והם קודמים. בספרי איתא דאחיו מאב קודמין לאחיו מאם:

באר היטב

(ג) לאביו:    כתב הש"ך ואם ידו משגת תבא מאירה למי שמפרנס את אביו במעות צדקה כדלעיל סימן ר"מ ס"ה.

(ד) אחרת:    משמע אפילו עיר אחרת של ארץ ישראל. ש"ך וכ"כ הב"ח.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש