שולחן ערוך חושן משפט סו כז


שולחן ערוך

נתנו במתנת שכ"מ ומת אין היורש יכול למחול:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ואין היורש יכול למחול:    משום דלא תטרוף דעת הש"מ כשידע שלא יתקיים צואתו תקנו כן גמ' פרק מי שמת וע"ל סי' רנ"ג וכתב הב"ת השכ"מ עצמו יכול למחול:

ש"ך - שפתי כהן

(צד) נתנו במתנת ש"מ באופן שיתבאר לקמן סי' ר"ן סעיף ד' וסעיף ז' איזו מיקרי מתנ' ש"מ ועמ"ש לקמן ס"ס רמ"ח:

(צה) אין היורש יכול למחול. אבל השכ"מ עצמו יכול למחול כן הוא בבעה"ת והוא מהרי"ף פרק הכותב ופרק מי שמת וכן כתב נ"י שם ופשוט הוא ועיין מה שכתבתי לקמן סעיף מ"ב ס"ק קכ"ח וקכ"ט וע"ל סי' רנ"ג סעיף ך' ומ"ש שם (ועיין בתשוב' מנחם עזרי' סי' פ"ה):

(צו) או שלוו ממנה אחרים כו' אינה יכולה למחול. עיין בא"ע סי' צ"א ס"א וע' בתשובות ר"י לבית לוי סי' כ"ז:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש