עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק ד

דף לה עמוד ב

עריכה

א א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כ', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ד סעיף ב':

ב ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כ"א, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ד סעיף ה':

ג ג מיי' פ"א מהל' שגגות הלכה א':

ד ד מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כ"ג, סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ד סעיף ו':

ה ה מיי' פ"ח מהל' שגגות הלכה א':

ו ו מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כ', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ד סעיף ב':

ז ז מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ד סעיף ג':

דף לו עמוד א

עריכה

ח א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ט:

ט ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כ"ב, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ד סעיף ג':

י ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ד סעיף ב':

יא ד מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ה', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ז':

דף לו עמוד ב

עריכה

יב א מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ו', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"א סעיף ז':

יג ב מיי' פי"ב מהל' זכיה הלכה י"ג, סמג עשין נב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף א':

יד ג מיי' פי"ב מהל' זכיה הלכה י"ג, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ג':

טו ד ה מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ה':

טז ו מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"ה, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף י"א:

יז ז ח מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף י"ב:

יח ט מיי' פ"א מהל' מילה הלכה י"ג, (ומיי' פכ"ה מהל' שבת ), ומיי' פ"א מהל' יבום הלכה ה', ומיי' פ"ב מהל' רוצח הלכה ו', ומיי' פ"א מהל' אבל הלכה ו', סמ"ג עשין נא ועשין מד"ס ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ל', וטור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' שע"ח סעיף ו', וטור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ו סעיף ד':

יט י מיי' פ"ב מהל' יבום וחליצה הלכה כ"א, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ד סעיף ז':

דף לז עמוד א

עריכה

כ א ב מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"ח, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף י"ב:

כא ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כ"ג, סמ"ג לאוין קיז, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ"ה, וטור ושו"ע אה"ע סי' קס"ד סעיף ו':

כב ד מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה כ"א, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ"ד:

כג ה מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה כ"א, וטור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ל"ו וסעיף לא:

דף לז עמוד ב

עריכה

כד א מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ט:

כה ב ג מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ט, סמ"ג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף י"א:

כו ד מיי' פי"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט', סמ"ג לאוין קיא ועשין רמג, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ב סעיף א':

כז ה מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כ"א, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף י', וטור ושו"ע אה"ע סי' קי"ט סעיף א':

כח ו מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ד', סמג עשין צ, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ג סעיף ג':

כט ז מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ג סעיף ד':

ל ח מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ג סעיף ה':

לא ט מיי' פט"ו מהל' טוען ונטען הלכה י"א, טור ושו"ע חו"מ סי' קמ"ח סעיף ב':

לב י כ ל מיי' פט"ו מהל' טוען ונטען הלכה י"א, טור ושו"ע חו"מ סי' קמ"ח סעיף ב' וסעיף א:

דף לח עמוד א

עריכה

לג א מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ד' והלכה ה, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ג סעיף ו':

לד ב מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ד' והלכה ה, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ג סעיף ז':

לה ג מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ג סעיף ח':

לו ד מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה י', ומיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ט', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ס סעיף ה':

לז ה טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ס סעיף ו':

לח ו מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה י', ומיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ט', טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ח סעיף א':

לט ז מיי' שם, ומיי' פ"א מהל' יבום הלכה א', טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ח סעיף ג', וטור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף ד':

דף לח עמוד ב

עריכה

מ א ב מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה ז', סמג לאוין סא, טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף י"א, וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"ס סעיף ה':

מא ג מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה ז', טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף ט':

מב ד מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ח', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"פ סעיף י"ב:

מג ה מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ז', סמ"ג עשין מח, טור אה"ע סימן קטו, וסימן קעח:

דף לט עמוד א

עריכה

מד א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ז', טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ס סעיף ה':

מה ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ט"ו, סמג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ח סעיף א':

מו ג מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ח סעיף ח' וסעיף ט בהגה"ה:

מז ד מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ו', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"א סעיף ד':

מח ה מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ח', טור ושו"ע אה"ע סי' קס"א סעיף ה':

מט ו מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה י"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"א סעיף ו':

נ ז מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ז', טור ושו"ע אה"ע סי' קס"א סעיף ד':

דף לט עמוד ב

עריכה

נא א טור ושו"ע אה"ע סי' קס"א סעיף ו':

נב ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ב', ומיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ז', סמג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ה סעיף א':

נג ג טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ה סעיף א' בהג"ה, וטור ושו"ע אה"ע סי' קס"א סעיף ו' בהג"ה:

נד ד טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ה סעיף א' בהג"ה:

נה ה ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ל', סמג עשין נב, טור אה"ע סימן קסט:

נו ז מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ל"א, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף ח', וטור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ז סעיף ב', ובפירוש סדר חליצה סעיף לח:

נז ח מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ב', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ו סעיף א':

דף מ עמוד א

עריכה

נח א מיי' פ"י מהל' מעשה קרבנות הלכה ב', סמג עשין קפד ועשה קפה:

נט ב מיי' פ"י מהל' מעשה קרבנות הלכה א':

ס ג מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ז', סמג לאוין סט, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ב סעיף ו':

סא ד מיי' פי"ב מהל' מעשה קרבנות הלכה י"ד, סמג לאוין של:

סב ה מיי' פ"ו מהל' חמץ ומצה הלכה ו', סמג עשין מ, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ד סעיף ג':

סג ו טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ג סעיף ב':

סד ז מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ז', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ג סעיף א':

סה ח מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ב', סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ו סעיף א':

סו ט מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ג, סמג עשין נב ולאוין קי, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ב סעיף ג':

דף מ עמוד ב

עריכה

סז א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ג, וסמג עשין נב, וטור ושו"ע אה"ע סי' קס"ב סעיף ד':

סח ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ג, מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ', סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ב סעיף ה':

סט ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ב סעיף ג':

דף מא עמוד א

עריכה

ע א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף ג':

עא ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ט', סמ"ג עשין נא ועשה נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף א':

עב ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ד, ומיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ח', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ט סעיף ה':

עג ד מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ט סעיף ז':

עד ה מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ז', סמג לאוין קח, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ו:

עה ו מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ג, סמג עשין נב ולאוין קי, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף ג':

עו ז מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ח', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ט סעיף ז':

עז ח מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ט, סמג עשין נג, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ד סעיף א':

עח ט מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י"ח, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף א':

דף מא עמוד ב

עריכה

עט א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ט:

פ ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ז', סמג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף ט"ו:

פא ג מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ', סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף א':

פב ד מיי' פי"ח מהל' אישות הלכה ט"ו, סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ס סעיף א':

פג ה מיי' פי"ח מהל' אישות הלכה י"ז, וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"ס סעיף ג':

פד ו מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ט, סמג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ד סעיף א':

דף מב עמוד א

עריכה

פה א מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י"ט, סמג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף א':

פו ב ג ד מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י"ט, וטור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף ה':

פז ה מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"ה, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף י"א:

פח ו מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"ה:

דף מב עמוד ב

עריכה

פט א מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"ה:

צ ב ג מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ', סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף א':

דף מג עמוד א

עריכה

צא א מיי' פי"א מהל' כלים הלכה ד':

צב ב ג מיי' פי"א מהל' כלים הלכה ג', ועיין שם בכסף משנה:

צג ד מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"ו, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף א' וסעיף יא:

צד ה מיי' פ"ה מהל' תעניות הלכה ו', סמג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"א סעיף ג':

צה ו מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"א סעיף ב', [ברמב"ם ליתא. גם ברי"ף והרא"ש השמיטו. ועי' ב"י סימן תקנ"א טעם להשמטה זו]:

צו ז מיי' פ"י מהל' אישות הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"א סעיף ב':

דף מג עמוד ב

עריכה

צז א מיי' פ"י מהל' אישות הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"א סעיף א':

צח ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"א, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"א סעיף ח':

צט ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ט', טור ושו"ע אה"ע סי' קס"א סעיף א':

דף מד עמוד א

עריכה

ק א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י', סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"א סעיף ב':

קא ב מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה א', סמג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף א':

קב ג מיי' פי"ד מהל' אישות הלכה א', סמג עשין מה ולאוין פא, טור ושו"ע אה"ע סי' ע"ו סעיף ז':

קג ד מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ט':

דף מד עמוד ב

עריכה

קד א מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י"ב, סמג לאוין פב:

דף מה עמוד א

עריכה

קה א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ט"ו, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ד סעיף ח':

קו ב טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ה' וסעיף יט:

קז ג מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח':

דף מה עמוד ב

עריכה

קח א ב מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ה', סמ"ג לאוין קיז, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף י"ז:

קט ג מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ג', טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ה' וסעיף יט:

קי ד מיי' פ"א מהל' מלכים הלכה ד':

קיא ה ו מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ט', סמג לאוין קטז קיז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף ג':

קיב ז מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, ומיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה י"ט, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ט':

דף מו עמוד א

עריכה

קיג א מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה י"ד, ומיי' פי"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ו' והלכה ז, וסמג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קי"ז סעיף ז':

קיד ב מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ט"ז, סמג עשין פז, טור ושו"ע חו"מ סי' קי"ז סעיף ו', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ח:

קטו ג מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה כ"א:

קטז ד מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה י"ט, ומיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"א:

קיז ה טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף ט':

קיח ו מיי' פ"א מהל' עבדים הלכה ג', סמג עשין פג:

קיט ז ח מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ט':

קכ ט מיי' פ"ה מהל' גזילה הלכה ט"ז, ומיי' פ"א מהל' עבדים הלכה ח', סמג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' שס"ט סעיף י"א:

קכא י מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ו', סמג לאוין קטז:

קכב כ מיי' פי"א מהל' מאכלות אסורות הלכה ג', סמג לאוין קמח, טור ושו"ע יו"ד סי' קכ"ג סעיף א':

קכג ל מ מיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ד, סמג לאוין קמב, טור ושו"ע יו"ד סי' קי"ג סעיף א':

(מ) [ מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה , סמג ל"ת קטז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח ]:

קכד נ מיי' פט"ז מהל' מעשה קרבנות הלכה ט"ו:

דף מו עמוד ב

עריכה

קכה א מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ו', סמג לאוין קטז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף ד':

קכו ב ג מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ו', וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף ד' וסעיף ג:

דף מז עמוד א

עריכה

קכז א מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ז', סמג לאוין קטז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף י':

קכח ב מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף י"א:

קכט ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה י"ד, סמ"ג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ז סעיף י"ב:

קל ד מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז, סמג לאוין קטז:

קלא ה ו מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ז, וסמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ"ט:

קלב ז מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד, ומיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמג לאוין קטז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף ב':

דף מז עמוד ב

עריכה

קלג א מיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ב', סמג לאוין קטז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף ב':

קלד ב מיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ג':

קלה ג מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, ומיי' פ"ב מהל' מקואות הלכה כ"ב, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ה סעיף ב':

קלו ד מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח:

קלז ה מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ט':

קלח ו ז מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ג', סמג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ד סעיף ה':

קלט ח מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז, סמג לאוין קטז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף ב':

קמ ט מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ז':

קמא י מיי' פ"ח מהל' מלכים הלכה ה':

דף מח עמוד א

עריכה

קמב א מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ד:

קמג ב מיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ט', סמ"ג לאוין קיז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ג':

קמד ג מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ג':

קמה ד מיי' פ"ח מהל' מלכים הלכה ה', סמ"ג עשין קנב :

דף מח עמוד ב

עריכה

קמו א ב מיי' פ"ח מהל' מלכים הלכה ה', סמ"ג עשין קנב :

קמז ג מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ו', ומיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ט', סמג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ד':

קמח ד מיי' וסמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ד' בהג"ה:

דף מט עמוד א

עריכה

קמט א מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמ"ג לאוין קיז, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף י"ג:

קנ ב מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ט', סמג לאוין שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ז:

דף מט עמוד ב

עריכה

קנא א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה י"ב, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ד סעיף ו':

קנב ב מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמ"ג לאוין קיז, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף י"ג:

קנג ג מיי' פ"ז מהל' יסודי התורה הלכה ו':

קנד ד ה מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ו':