עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק ד

דף לה עמוד בעריכה

א א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כ , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסד סעיף ב:

ב ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסד סעיף ה:

ג ג מיי' פ"א מהל' שגגות הלכה א:

ד ד מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כג , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסד סעיף ו:

ה ה מיי' פ"ח מהל' שגגות הלכה א:

ו ו מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כ , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסד סעיף ב:

ז ז מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קסד סעיף ג:

דף לו עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יט:

ט ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כב , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קסד סעיף ג:

י ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קסד סעיף ב:

יא ד מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ה , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפא סעיף ז:

דף לו עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ו , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפא סעיף ז:

יג ב מיי' פ"יב מהל' זכיה הלכה יג , סמג עשין נב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנז סעיף א:

יד ג מיי' פ"יב מהל' זכיה הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' רנז סעיף ג:

טו ד ה מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רנז סעיף ה:

טז ו מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כה , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף יא:

יז ז ח מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כח , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף יב:

יח ט מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יג , (ומיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ) , ומיי' פ"א מהל' יבום הלכה ה , ומיי' פ"ב מהל' רוצח הלכה ו , ומיי' פ"א מהל' אבל הלכה ו , סמ"ג עשין נא ועשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ל , וטור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' שעח סעיף ו , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף ד:

יט י מיי' פ"ב מהל' יבום וחליצה הלכה כא , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קסד סעיף ז:

דף לז עמוד אעריכה

כ א ב מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כח , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף יב:

כא ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה כג , סמ"ג לאוין קיז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כה , וטור ושו"ע אה"ע סי' קסד סעיף ו:

כב ד מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה כא , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כד:

כג ה מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה כא , וטור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף לו וסעיף לא:

דף לז עמוד בעריכה

כד א מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה כט:

כה ב ג מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כט , סמ"ג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף יא:

כו ד מיי' פ"יא מהל' איסורי ביאה הלכה ט , סמ"ג לאוין קיא ועשין רמג , טור ושו"ע יו"ד סי' קצב סעיף א:

כז ה מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כא , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף י , וטור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף א:

כח ו מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ד , סמג עשין צ , טור ושו"ע אה"ע סי' קסג סעיף ג:

כט ז מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קסג סעיף ד:

ל ח מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' קסג סעיף ה:

לא ט מיי' פ"טו מהל' טוען ונטען הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' קמח סעיף ב:

לב י כ ל מיי' פ"טו מהל' טוען ונטען הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' קמח סעיף ב וסעיף א:

דף לח עמוד אעריכה

לג א מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ד והלכה ה , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע אה"ע סי' קסג סעיף ו:

לד ב מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ד והלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' קסג סעיף ז:

לה ג מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסג סעיף ח:

לו ד מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה י , ומיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ט , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קס סעיף ה:

לז ה טור ושו"ע אה"ע סי' קס סעיף ו:

לח ו מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה י , ומיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' קסח סעיף א:

לט ז מיי' שם , ומיי' פ"א מהל' יבום הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' קסח סעיף ג , וטור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ד:

דף לח עמוד בעריכה

מ א ב מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ז , סמג לאוין סא , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף יא , וטור ושו"ע אה"ע סי' קס סעיף ה:

מא ג מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף ט:

מב ד מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ח , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפ סעיף יב:

מג ה מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ז , סמ"ג עשין מח , טור אה"ע סימן קטו , וסימן קעח:

דף לט עמוד אעריכה

מד א מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' קס סעיף ה:

מה ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה טו , סמג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסח סעיף א:

מו ג מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסח סעיף ח וסעיף ט בהגה"ה:

מז ד מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ו , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסא סעיף ד:

מח ה מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' קסא סעיף ה:

מט ו מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' קסא סעיף ו:

נ ז מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' קסא סעיף ד:

דף לט עמוד בעריכה

נא א טור ושו"ע אה"ע סי' קסא סעיף ו:

נב ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ב , ומיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ז , סמג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסה סעיף א:

נג ג טור ושו"ע אה"ע סי' קסה סעיף א בהג"ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' קסא סעיף ו בהג"ה:

נד ד טור ושו"ע אה"ע סי' קסה סעיף א בהג"ה:

נה ה ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ל , סמג עשין נב , טור אה"ע סימן קסט:

נו ז מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה לא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף ח , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנז סעיף ב , ובפירוש סדר חליצה סעיף לח:

נז ח מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ב , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף א:

דף מ עמוד אעריכה

נח א מיי' פ"י מהל' מעשה קרבנות הלכה ב , סמג עשין קפד ועשה קפה:

נט ב מיי' פ"י מהל' מעשה קרבנות הלכה א:

ס ג מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה ז , סמג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף ו:

סא ד מיי' פ"יב מהל' מעשה קרבנות הלכה יד , סמג לאוין של:

סב ה מיי' פ"ו מהל' חמץ ומצה הלכה ו , סמג עשין מ , טור ושו"ע או"ח סי' תנד סעיף ג:

סג ו טור ושו"ע אה"ע סי' קסג סעיף ב:

סד ז מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ז , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסג סעיף א:

סה ח מיי' פ"א מהל' נחלות הלכה ב , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעו סעיף א:

סו ט מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יג , סמג עשין נב ולאוין קי , טור ושו"ע אה"ע סי' קסב סעיף ג:

דף מ עמוד בעריכה

סז א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יג , וסמג עשין נב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קסב סעיף ד:

סח ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יג , מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסב סעיף ה:

סט ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסב סעיף ג:

דף מא עמוד אעריכה

ע א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף ג:

עא ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ט , סמ"ג עשין נא ועשה נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף א:

עב ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יד , ומיי' פ"ג מהל' יבום הלכה ח , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף ה:

עג ד מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף ז:

עד ה מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ז , סמג לאוין קח , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כו:

עה ו מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יג , סמג עשין נב ולאוין קי , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף ג:

עו ז מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ח , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנט סעיף ז:

עז ח מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יט , סמג עשין נג , טור ושו"ע אה"ע סי' קסד סעיף א:

עח ט מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה יח , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף א:

דף מא עמוד בעריכה

עט א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יט:

פ ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ז , סמג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף טו:

פא ג מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כ , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף א:

פב ד מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה טו , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קס סעיף א:

פג ה מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה יז , וטור ושו"ע אה"ע סי' קס סעיף ג:

פד ו מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יט , סמג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסד סעיף א:

דף מב עמוד אעריכה

פה א מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה יט , סמג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף א:

פו ב ג ד מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה יט , וטור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף ה:

פז ה מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כה , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף יא:

פח ו מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כה:

דף מב עמוד בעריכה

פט א מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כה:

צ ב ג מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כ , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף א:

דף מג עמוד אעריכה

צא א מיי' פ"יא מהל' כלים הלכה ד:

צב ב ג מיי' פ"יא מהל' כלים הלכה ג , ועיין שם בכסף משנה:

צג ד מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כו , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף א וסעיף יא:

צד ה מיי' פ"ה מהל' תעניות הלכה ו , סמג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקנא סעיף ג:

צה ו מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקנא סעיף ב , [ברמב"ם ליתא. גם ברי"ף והרא"ש השמיטו. ועי' ב"י סימן תקנ"א טעם להשמטה זו]:

צו ז מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקנא סעיף ב:

דף מג עמוד בעריכה

צז א מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקנא סעיף א:

צח ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יא , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קסא סעיף ח:

צט ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' קסא סעיף א:

דף מד עמוד אעריכה

ק א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קסא סעיף ב:

קא ב מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה א , סמג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף א:

קב ג מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה א , סמג עשין מה ולאוין פא , טור ושו"ע אה"ע סי' עו סעיף ז:

קג ד מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ט:

דף מד עמוד בעריכה

קד א מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה יב , סמג לאוין פב:

דף מה עמוד אעריכה

קה א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה טו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף ח:

קו ב טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ה וסעיף יט:

קז ג מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח:

דף מה עמוד בעריכה

קח א ב מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ה , סמ"ג לאוין קיז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף יז:

קט ג מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ה וסעיף יט:

קי ד מיי' פ"א מהל' מלכים הלכה ד:

קיא ה ו מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה ט , סמג לאוין קטז קיז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ג:

קיב ז מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה יא , ומיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף ט:

דף מו עמוד אעריכה

קיג א מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה יד , ומיי' פ"יח מהל' מלוה ולוה הלכה ו והלכה ז , וסמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קיז סעיף ז:

קיד ב מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה טז , סמג עשין פז , טור ושו"ע חו"מ סי' קיז סעיף ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סח:

קטו ג מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה כא:

קטז ד מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה יט , ומיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה יא:

קיז ה טור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף ט:

קיח ו מיי' פ"א מהל' עבדים הלכה ג , סמג עשין פג:

קיט ז ח מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף ט:

קכ ט מיי' פ"ה מהל' גזילה הלכה טז , ומיי' פ"א מהל' עבדים הלכה ח , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שסט סעיף יא:

קכא י מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה ו , סמג לאוין קטז:

קכב כ מיי' פ"יא מהל' מאכלות אסורות הלכה ג , סמג לאוין קמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קכג סעיף א:

קכג ל מ מיי' פ"יז מהל' מאכלות אסורות הלכה יד , סמג לאוין קמב , טור ושו"ע יו"ד סי' קיג סעיף א:

(מ) [ מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה , סמג ל"ת קטז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח ]:

קכד נ מיי' פ"טז מהל' מעשה קרבנות הלכה טו:

דף מו עמוד בעריכה

קכה א מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה ו , סמג לאוין קטז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ד:

קכו ב ג מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה ו , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ד וסעיף ג:

דף מז עמוד אעריכה

קכז א מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה ז , סמג לאוין קטז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף י:

קכח ב מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף יא:

קכט ג מיי' פ"ב מהל' נחלות הלכה יד , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעז סעיף יב:

קל ד מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה טז , סמג לאוין קטז:

קלא ה ו מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה טז , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כט:

קלב ז מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה יד , ומיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמג לאוין קטז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ב:

דף מז עמוד בעריכה

קלג א מיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה ב , סמג לאוין קטז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ב:

קלד ב מיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף ג:

קלה ג מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה יג , ומיי' פ"ב מהל' מקואות הלכה כב , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסה סעיף ב:

קלו ד מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה יח:

קלז ה מיי' פ"ט מהל' מלכים הלכה ט:

קלח ו ז מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ג , סמג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסד סעיף ה:

קלט ח מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה יז , סמג לאוין קטז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ב:

קמ ט מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף ז:

קמא י מיי' פ"ח מהל' מלכים הלכה ה:

דף מח עמוד אעריכה

קמב א מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סד:

קמג ב מיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה ט , סמ"ג לאוין קיז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף ג:

קמד ג מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף ג:

קמה ד מיי' פ"ח מהל' מלכים הלכה ה , סמ"ג עשין קנב :

דף מח עמוד בעריכה

קמו א ב מיי' פ"ח מהל' מלכים הלכה ה , סמ"ג עשין קנב :

קמז ג מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ו , ומיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה ט , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף ד:

קמח ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף ד בהג"ה:

דף מט עמוד אעריכה

קמט א מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמ"ג לאוין קיז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף יג:

קנ ב מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ט , סמג לאוין שם , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כז:

דף מט עמוד בעריכה

קנא א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף ו:

קנב ב מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמ"ג לאוין קיז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף יג:

קנג ג מיי' פ"ז מהל' יסודי התורה הלכה ו:

קנד ד ה מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה ו: