שולחן ערוך אבן העזר קסא ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

לא רצה הגדול ליבם אלא לחלץ, והקטן ממנו רוצה ליבם, ביאת קטן עדיפא. אבל אם אין שניהם רוצים ליבם, אלא לחלץ, חליצת הגדול עדיפא.

הגה: ועין לקמן סימן קס"ה דבזמן הזה מצות חליצה קודמת. ואפלו למאן דאמר יבום קודם, אם היא אינה חפצה ביבום רק בחליצה, חליצת הגדול קודם (תה"ד סימן ר"כ):

מפרשים

בית שמואל

(ז) חליצת הגדול עדיפא:    מ"מ אין כופין לגדול מאחר דהקטן רוצה לחלוץ רי"ו בשם הרמ"ה והטור לא כתב דכופין לגדול ואם לגדול אשה אז חליצת הקטן עדיף ועיין ב"י סימן קס"ה מ"ש בשם הריטב"א:

ט"ז

באר היטב

(ה) עדיפא:    עיין ס"ק ג' מש"ש. ואם לגדול אשה אז חליצת קטן עדיף עי' ב"י סי' קס"ה מ"ש בשם הריטב"א.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש