שולחן ערוך יורה דעה רסח יא


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

מי שהיה מוחזק בישראל שאמר "נתגיירתי ביני לבין עצמי" ויש לו בנים -- אינו נאמן על הבנים אבל נאמן על עצמו לשוויה נפשיה חתיכא דאיסורא ליאסר בבת ישראל עד שיטבול בפני בית דין:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כב) אבל נאמן... – לשון הרא"ש: והא דקאמר שנאמן לפסול את עצמו, לא לענין זה שאם בא על בת ישראל פסלה, דקיימא לן אין אדם משים את עצמו רשע. ועוד: מלתא דתמיהה היא, דאיהו פסול ובניו כשרים. הלכך אין עדותו כלום אפילו לענין עצמו. ואם בא על בת ישראל – לא יפסלנה. אלא לענין זה מהני עדותו לעצמו, דשויה חתיכה דאיסורא, ואסור בבת ישראל. עד כאן. ועיין בב"ח, ועיין לעיל סעיף ג.באר היטב

(טו) ליאסר:    אבל אם בא על בת ישראל לא פסלה דבזה אינו נאמן דאין אדם משים עצמו רשע. כ"כ הרא"ש וע"ל ס"ג.▲ חזור לראש