שולחן ערוך אבן העזר יג ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שפחה וגיורת שהיו נשואות לבעלים בגיותן ובעבדותן, ונתגיירו או נשתחררו, צריכות להמתין, ואפילו גר ואשתו שנתגיירו מפרישין אותם צ' יום כדי להבחין בין זרע הנזרע בקדושה לזרע שנזרע שלא בקדושה:

מפרשים

חלקת מחוקק

(ד) שהיו נשואות לבעלי' בגיותן:    לא ביאר אם הם קטנות או זקנות אי גזרינן כמו גבי ישראל או לא (כדלעיל סעיף א'):

בית שמואל

(ז) שהיו נשואות:    ברמב"ם לית' תיבת נשואות אלא המגיד מפרש כן דהא הרמב"ם פסק בזנות א"צ להמתין א"כ גיורת פשיט' א"צ להמתין והב"י חזר כאן ממ"ש בספרו ב"י והשיג שם על המגיד:

(ח) שנתגיירו:    ש"מ דמותרים לעמוד יחדיו ולא חיישינן שמא יחזרו לסורם כדעת יש אוסרים עיין תו' יבמות דף מ"ב ועי' ביורה דעה סי' רס"ט:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש