פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך

לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך וישא אשה אחרת במדינה אחרת, שמא יזדווגו הבנים זה לזה ונמצא אח נושא אחותו. ואדם גדול ששמו ידוע וזרעו מפורסם אחריו, מותר:

מפרשים

בית שמואל

(כג) ואדם גדול:    הרי"ף והרא"ש לא הביאו את זאת משמע דלא ס"ל את זאת ועיין ב"י ביורה דעה סי' קצ"ב וי"ל כמ"ש בשם הט"ז דס"ל לפי התירוץ האחרון יחודי הוי מיחדי תו לא אמרי' תירוץ קמא שאני רבנן דפקיע שמייהו:


באר היטב

▲ חזור לראש