שולחן ערוך אבן העזר קסא ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אמר הגדול: המתינו עד שיגדיל אחי הקטן, או שהיה אחיו חרש ואמר: המתינו עד שיבריא, או שהיה אחיו גדול ממנו במדינת הים ואמר: המתינו עד שיבא, אין שומעין לו:

מפרשים

בית שמואל

(ו) במדינות הים:    ה"ה במדינה אחרת כל שחלוקה בלשון אחרת כמ"ש לעיל סימן פ"ה לאפוקי אם הוא במדינה זו ממתינים עליו עיין ב"ח בסדר חליצה מעשה היה שהיתה היבמה עם יבם קטן בפריז והיבם גדול ס' מיל רחוק מפריז אפ"ה כפה מהרי"ץ מינץ את יבם קטן מזה ראייה דלאו בהרחקת הדרך תלוי מלתא אלא אם היבם בעיר אחרת והיבמ' עניה אין לה להשכיר שליח לשם להודיע ט"ז:

ט"ז

באר היטב

(ד) הים:    ה"ה במדינה אחרת כל שחלוקה בלשון אחרת לאפוקי אם הוא במדינה זו ממתינים עליו עיין כנה"ג בהגהת הטור ס"ח. מעשה היה שהיתה היבמה עם יבם קטן בפריז. והיבם גדול כך מיל רחוק מפריז אפ"ה כפה מהר"י מינץ את יבם קטן. מזה ראי' דלאו בהרחקת הדרך תלוי מלתא אלא אם היבם בעיר אחרת והיבמה עליה אין לה להשכיר לשם שליח להודיע. ט"ז ב"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש