סמ"ג לאו פב

<< · סמ"ג · לאו · פב · >>


מצות לאו פב - לא להחזיר את הגרושה משנישאת לאיש אחר

המגרש את אשתו, בין מן האירוסין בין מן הנשואין, והלכה ונשאת לאחר או נתארסה לו – אסורה לחזור לראשון, שנאמר "והלכה והיתה לאיש אחר לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה". כך אומרים חכמים (יבמות יא:) ומה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות אשה המזנה תחת בעלה שנאסרה על בעלה ולוקה על לאו זה. ורבי יוסי בן כפור אומר: [שם] מן הנישואין אסורה, מן האירוסין מותרת, דכתיב "אחרי אשר הוטמאה".

והלכה כחכמים כמו שאומר התלמוד בגיטין [דף פ"ט]: יצא עליה קול שנתקדשה לראשון ובא אחר וקדשה קידושי תורה – מגרש ראשון ונושא שני. אבל מגרש שני ונושא ראשון – לא, שלא יאמרו מחזיר גרושתו מן האירוסין הוא. הרי למדת שאפילו מן האירוסין לאירוסין אסורה לחזור לו. ודווקא בקידושין, אבל זינתה מותרת לחזור לו כדמוכח בסוטה [דף י"ח]. עוד אומר [בגיטין דף פ"ט] יצא עליה קול מזה ומזה, אמר אמימר מותרת לשניהם, כלומר אף מגרש שני ונושא ראשון.

[בתוס' שם ד"צ] מעשה אירע בגט שיצא עליו קול של פסול והצריך רבינו יעקב גט אחר מפני הלעז. ודקדק מכאן שאינה צריכה להמתין שלשה חדשים אחר גט שני, כיון שאינו בא אלא להפסיק הקול, כמו שלא החמירו כאן לחוש משום מחזיר גרושתו מן האירוסין לאוסרה לראשון הואיל ואין כאן אלא קול.