שולחן ערוך אבן העזר קסט ח


שולחן ערוך

צריך שיכירו שהוא אחי המת, ושהיה בעולמו, וזאת היא אשת המת; ואפלו אין כאן אלא עד אחד שמעיד עליהם, או אפלו קרוב או אשה או עבד או שפחה או קטן שהוא מכיר ונבון, נאמן בכך:

מפרשים

באר היטב

(י) המת:    מאביו.


(יא) או אשה:    דוקא שלא בשעת מעשה אבל בשעת מעשה אין אשה וקרוב נאמן מהריב"ל ח"ב סי' מ"ט. בתשובת מהרשד"ם חא"ה סי' רנ"ט כתב דאפילו מפי כתב אפשר מהני להכיר אותה ע"ש.▲ חזור לראש