שולחן ערוך יורה דעה רסז סח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

עבד שעשאו רבו אפותיקי (פירוש: אפה תהא קאי, כלומר לא יהיה לך פרעון אלא מזה) לבעל חובו ואחר כך שחררו -- הפקיעו מידי שעבוד והרי הוא בן חורין. וצריך לשלם לבעל חובו וכופין לבעל חובו שיכתוב לו גט שחרור.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(פד) אפותיקי. אפילו אפותיקי מפורש כגון שאמר לא יהא לך פרעון אלא מזו כ"כ הפוסקים וכבר נתבאר זה בח"מ סי' קי"ז סעיף ו':

(פה) מידי שיעבוד. דקי"ל הקדש חמץ ושחרור מפקיעים מידי שיעבוד:

(פו) וצריך רבו ראשון לשלם לבעל חובו. דקיימא לן המזיק שיעבודו של חבירו חייב:

(פז) וכופין כו'. שלא יוציא לעז עליו שהוא עדיין עבד:


ט"ז

וצריך לשלם. דקי"ל בכל מקום המזיק שעבודו של חבירו ואין לו ממה להשתלם חייב לשלם לו היזקו והכא מיירי באפותיקי מפורש שכתב לו לא יהא לך פרעון אלא מזו דאל"כ הא לא הזיקו כלל דהרי גם שאר נכסיו משועבדים לו:

וכופין לבעל חוב כו'. שלא יוצא עליו לעז לומר שהוא עדיין עבד:

באר היטב

(נא) וכופין:    שלא יוציא לעז עליו לומר שהוא עדיין עבד.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש