פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קסא ב

שולחן ערוך

היו בהן פסולות לכהנה, אם בא לחלץ אינו חולץ אלא לפסולה ולא לכשרה:

מפרשים

בית שמואל

(ב) אלא לפסול':    וכופין אותו לחלוץ לפסול' ואם עובר מנדין אותו ואם התרו למלקות מלקין אותו רי"ו ד"מ:


באר היטב

(ב) לכשרה:    וכופין אותו לחלוץ לפסולה ואם עבר מנדין אותו ואם התרו למלקות מלקין אותו. ב"י ע"ש. וכנסת הגדולה כתב דאין כופין על כך אלא עצה טובה קמשמע לן עיין שם ועיין תוס' י"ט משנה י"א בפ"ד דיבמות.▲ חזור לראש