שולחן ערוך אבן העזר קס ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נפלה לפני יבם קטן, אין לה מזונות עד שיגדל.

הגה: ילדה ספק נפל, שדינה לחלץ ולא להתיבם, כמו שנתבאר לעיל סימן קנ"ו, נוטלת כתבתה מיד (הג"מ). יש אומרים הא דאינה נזונת משל יבם קטן, הינו מנכסיו, ואפלו נדוניא שהכניסה לבעלה והחזיק בה; אבל לא החזיק בנדוניא שלה, כגון שעדין מנחת ביד שליש, נזונת מנדוניתה, כל שכן במקום שהיא אומרת שיתנו הנכסים לידה והיא רוצה לקים הקרן עד שיגדל הנער ולזון מן הרוח, שנותנין המעות לידה (שם בשם הרי"ף):

מפרשים

בית שמואל

(ה) אין לה מזונות:    היינו אחר ג"ח אבל ג"ח הראשוני' יש לה מזונות מבעלה ועיין הג"מ סוף כתובות:

(ו) נוטלת כתובתה מיד:    אף על גב דאסורה להנשא מ"מ נוטלת כתובה כמו נטבע במים שאל"ס דאזלינן בתר הרוב דרוב נשי ילדו ולד מעליא:

ט"ז

באר היטב

(ג) שיגדיל:    היינו אחר ג"ח אבל ג"ח הראשונים יש לה מזונות מבעלה. ב"ש וכנה"ג.

(ד) מיד:    וכן נמי כשנפלה לפני יבם קטן אם ידוע שכשיגדיל לא יבם אותה גובה כתובתה מעתה הרמ"ט ח"א סי' קל"ג ועיין כנה"ג.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש