ט"ז על חושן משפט

טורי זהב
על שולחן ערוך חושן המשפט
לרבי דוד הלוי סגל

הלכות דייניםעריכה

א | ב | ג | ד | ה | - | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד כה | כו | כז | כח

הלכות עדותעריכה

כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח

הלכות הלואהעריכה

לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | - | נח | - | ס | סא | סב | - | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב | עג | עד

הלכות טוען ונטעןעריכה

עה | עו | עז | עח | עט | פ | פא | פב | - | פד | פה | פו | פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו

הלכות גביית מלוהעריכה

צז | צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | - | - |

הלכות גביית חוב מהיתומיםעריכה

- | - | קט | קי

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדיםעריכה

קיא | קיב | - | - | - | - |

הלכות אפותיקיעריכה

- | קיח | - | -

הלכות העושה שליח לגבות חובועריכה

- |

הלכות הרשאהעריכה

- | קכג | קכד | קכה | קכו | - | קכח

הלכות ערבעריכה

קכט | קל | קלא | קלב

הלכות חזקת מטלטליןעריכה

קלג | קלד | - | קלו | קלז | קלח | קלט

הלכות חזקת קרקעותעריכה

קמ | קמא | קמב | קמג | קמד | - | - | - | - | קמט | קנ | קנא | -

הלכות נזקי שכניםעריכה

קנג | קנד | קנה | קנו

הלכות שותפים בקרקעעריכה

קנז | קנח | קנט | קס | - | קסב | קסג | קסד | - | קסו | קסז | קסח | - | קע

הלכות חלוקת שותפותעריכה

קעא | קעב | קעג | קעד

הלכות מצרנותעריכה

קעה

הלכות שותפיםעריכה

קעו | קעז | קעח | קעט | קפ | קפא

הלכות שלוחיןעריכה

קפב | קפג | קפד | קפה | - | קפז | -

הלכות מקח וממכרעריכה

קפט | קצ | קצא | קצב | קצג | קצד | קצה | - | קצז | קצח | - | ר | - | רב | רג | - | רה | - | רז | רח | רט | רי | ריא | ריב | ריג | ריד | רטו | רטז | - | - | - | רכ | רכא | רכב | רכג | רכד | רכה | רכו

הלכות אונאה ומקח טעותעריכה

רכז | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | רמ

הלכות מתנהעריכה

רמא | רמב | רמג | רמד | רמה | רמו | רמז | רמח | רמט

הלכות מתנת שכיב מרעעריכה

רנ | רנא | רנב | רנג | - | רנה | רנו | רנז | רנח

הלכות אבידה ומציאהעריכה

רנט | רס | רסא | רסב | רסג | רסד | רסה | רסו | רסז | רסח | רסט | ער | רעא

הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכיםעריכה

ערב

הלכות הפקר ונכסי הגרעריכה

רעג | - | -

הלכות נחלותעריכה

- | רעז | - | רעט | רפ | רפא | - | רפג | רפד | רפה | רפו | רפז | רפח | רפט

הלכות אפוטרופוסעריכה

רצ

הלכות פקדוןעריכה

רצא | רצב | - | רצד | רצה | רצו | - | - | - | ש | - | -

הלכות שומר שכרעריכה

שג | דש | שה

הלכות אומניםעריכה

שו

הלכות שוכרעריכה

- | שח | שט | שי | - | שיב | שיג | - | שטו | שטז | שיז | שיח | שיט

הלכות חכירות וקבלנותעריכה

- | שכא | שכב | - | שכד | - | שכו | - | שכח | - | -

הלכות שכירות פועליםעריכה

שלא | שלב | שלג | שלד | שלה | שלו | שלז | - | -

הלכות שאלהעריכה

שמ | שמא | - | - | שדמ | - | שמו | -

הלכות גניבהעריכה

שמח | שמט | - | שנא | - | - | שנד | - | שנו | שנז | - | שנט | שס | שסא | שסב | שסג | שסד | - | שסו | - | שסח | שסט | שע | שעא | - | שעג | - | שעה | - | -

הלכות נזיקיןעריכה

שעח | - | שפ | - | שפב | - | שפד | - | - | -

הלכות מאבד ממון חבירו בידים ומוסר ומלשיןעריכה

שפח

הלכות נזקי ממוןעריכה

שפט | שצ | שצא | - | שצג | - | - | שצו | - | שצח | - | ת | תא | תב | תג | - | - | - | - | - | - | תי | - | - | - | - | - | תטז | - | תיח | תיט

הלכות חובל בחבירועריכה

תכ | תכא | - | תכג | תכד | תכה | - | תכז